Prezident 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanunu təsdiqləyib - CƏDVƏL

Prezident 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanunu təsdiqləyib - CƏDVƏL

© APA | Prezident İlham Əliyev

# 25 iyun 2021 17:43 (UTC +04:00)

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiqləyib.

APA xəbər verir ki, Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 681 734,6 min manat, xərclər 26 416 297,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib.

Əlavə

Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

1.

Gəlirlər

24 681 734

586

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 150 972

466

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 351 721

775

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

40 811 408

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

186 771 789

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 818 329

312Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

2 741 485

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

079

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

308 877 530

1.7.

Aksizlər

898 211 701

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

143 511 159

malların idxalına görə aksizlər

1.8.

Yol vergisi

104 858 092

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

1.8.1.

idxal olunan yanacağa görə və xarici

36 637 113

dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri

sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

1.9.

Mədən vergisi

130 193 466

1.10.

Gömrük rüsumları

1 016 609

076

Azərbaycan Respublikasında istehsal

edilən və qiymətləri tənzimlənən

1.11.

məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə

144 024 494

(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili

topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən

yığımlar

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə

332 453 436

daxilolmalar

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan

1 153 000

müəssisələrdən alınan dividendlər

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

12 200 000

1.14.

müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan)

000

daxilolmalar (transfert)

1.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən

10 300 336

daxilolmalarSıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların

5 952 822

icarəyə verilməsindən daxilolmalar

1.17.

Dövlət rüsumu

149 001 447

1.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair

19 091 691

daxilolmalar

1.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli

596 118 371

xidmətlərindən daxilolmalar

1.20.

Sair daxilolmalar

216 282 374

2020-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin

1.20.1.

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan

2 543 347

fərq məbləği

2.

Xərclər

26 416 297

498

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 533 028

191

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli

917 630 433

özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

2.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

289 094 632

2.1.3.

xarici yardımlar

22 532 930

2.1.4.

elm

143 608 165

2.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika

57 712 089

tədbirləri

2.1.6.

büdcələrarası transfertlər

376 288 730

2.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən

4 948 730

dotasiya

2.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən

760 000

subvensiya

2.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

370 580 000

büdcəsinə verilən dotasiyaSıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

2.1.7.

dövlət borcu

1 726 161

212

2.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

3 755 090

438

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 627 553

480

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

240 668 725

2.2.3.

sərhəd xidməti

278 792 577

2.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində

3 704 889

tətbiqi tədqiqatlar

2.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid

1 604 370

edilən digər fəaliyyətlər

767

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və

1 826 158

prokurorluq

719

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

96 301 763

2.3.2.

hüquq mühafizə

1 434 727

174

2.3.3.

prokurorluq

78 694 299

2.3.4.

hüquqi yardım

2 668 856

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və

2.3.5.

prokurorluq sahələrinə aid edilən digər

213 766 627

fəaliyyətlər

2.4.

Təhsil

2 774 260

780

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

207 539 544

2.4.2.

ümumi təhsil

1 632 054

725

2.4.3.

peşə təhsili

40 502 330

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

68 643 219Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

2.4.5.

ali təhsil

318 253 615

2.4.6.

əlavə təhsil

2 745 490

2.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 028 880

2.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və

500 492 977

tədbirlər

2.5.

Səhiyyə

1 687 625

384

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

565 177

2.5.2.

xəstəxanalar

151 375 337

2.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

1 781 643

2.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər

1 533 903

xidmətlər

227

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 112 615

919

2.6.1.

sosial müdafiə

247 296 075

2.6.2.

sosial təminat

250 503 250

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri

8 792

üzrə tətbiqi tədqiqatlar

2.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri

2 614 807

üzrə digər müəssisə və tədbirlər

802

dövlət sosial müdafiə fondunun

2.6.4.1.

büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə

1 177 914

dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin

030

maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən

2.7.

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən

342 013 401

olan digər fəaliyyət

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində

157 439 315

fəaliyyətSıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

2.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

51 513 391

2.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

34 109 637

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən

2.7.4.

tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid

98 951 058

olan digər müəssisə və tədbirlər

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

245 699 659

2.8.1.

mənzil

31 797 859

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

95 214 184

2.8.3.

su təsərrüfatı

42 102 499

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı

76 585 117

digər xidmətlər

2.9.

Kənd təsərrüfatı

862 180 744

2.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

417 918 559

2.9.2.

baytarlıq

29 011 689

2.9.3.

meliorasiya

409 792 971

2.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və

5 457 525

tədbirlər

2.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

240 600 721

2.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

5 855 830

2.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

8 040 563

2.10.3.

meşə təsərrüfatı

11 702 383

2.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 324 901

2.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların

211 955 800

yığılması və təmizlənməsi

2.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid

1 721 244

edilən digər xidmətlər

2.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 545 649

050Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

2.11.1.

nəqliyyat və rabitə

254 595 891

2.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

46 789 889

2.11.3.

tikinti və şəhərsalma

4 749 134

481

2.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya

4 747 834

xərcləri)

365

2.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

12 944 538

2.11.5.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi

1 500 000

tədqiqatlar

2.11.6.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

480 684 251

2.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

2 491 374

492

2.12.1.

ehtiyat fondları

1 062 827

981

2.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

435 349 939

ehtiyat fondu

2.12.1.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

627 478 042

2.12.2.

məqsədli büdcə fondları

300 000 000

2.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

300 000 000

müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

2.12.3.

valyuta konvertasiyası

2 743 819

2.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər

1 125 802

üzrə digər fəaliyyət

692

2.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan

20 000 000

qaldırılması ilə bağlı xərclər

2.12.4.2.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər

1 105 802

üzrə xərclər

692

3.

Büdcə kəsiri

1 734 562

912Sıra

Göstəricilər

Məbləğ

№-si

(manatla)

4.

2021-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə

1 526 094

hesabının sərbəst qalığı

088

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR