Mədəni irs obyektlərində təmir-bərpa işləri üzrə yeni normativlər müəyyən edilib

# 29 noyabr 2022 10:12 (UTC +04:00)

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smetanormativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq olunması ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” qərarda dəyişiklik edib.

APA-nın xəbərinə görə, qərarda ölkə ərazisində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin və onun əsasında qiymətqoymanın resurs metodunun tətbiq edilməsilə əlaqədar mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində) təmir-bərpa işləri üzrə tikintidə üstəlik xərclərin və smeta gəlirinin normativləri müəyyən edilib.

Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində) təmir-bərpa işləri üzrə üstəlik xərclərin və smeta gəlirinin normativləri müəyyən edilməklə həmin obyektlərin də smeta hesablamalarının avtomatlaşdırılması üzrə proqram təminatına daxil edilməsi və istifadə olunması təmin ediləcək.

Mədəni irs obyektləri (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri) üzrə təmir-bərpa işlərinin smeta dəyəri təyin edilərkən bərpaçı-fəhlələrin və mexanizatorların cari qiymətlər səviyyəsində əməkhaqqı fonduna (vəsaitinə) tətbiq edilməsi üçün üstəlik xərclərin normativi

Cədvəl

Üstəlik xərclər üzrə normativlər

tikinti

buraxılış- sazlama işlərini yerinə yetirən

heyətin cari qiymətlər səviyyəsində əməkhaqqı

fonduna tətbiqi üçün (faizlə)

bərpaçı-

fəhlələrinin və

fəhlələrin və

mexanizator-

mexanizatorla-

Sıra

№-si

İş növlərinin adı

ların cari qiymətlər

səviyyəsində

rın cari qiymətlər

səviyyəsində

əməkhaqqı

əməkhaqqı

fonduna

fonduna tətbiqi

tətbiqi üçün

üçün (faizlə)

(faizlə)

1.

Tikinti-quraşdır- ma işləri üzrə

(təmir-tikinti işləri istisna olmaqla)

90

-

-

2.

Təmir-tikinti işləri üzrə

80

-

-

3.

Buraxılış-sazla- ma işləri üzrə

-

55

-

4.

Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində)

təmir-bərpa işləri üzrə

-

-

90

Mədəni irs obyektləri (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri) üzrə təmir-bərpa işlərinin smeta dəyəri təyin edilərkən bərpaçı-fəhlələrin və mexanizatorların cari qiymətlər səviyyəsində əməkhaqqı fonduna (vəsaitinə) tətbiq edilməsi üçün smeta gəlirinin normativi

Cədvəl

Smeta gəliri üzrə normativlər

tikinti

buraxılış-

bərpaçı-

fəhlələrinin və

sazlama

fəhlələrin və

Sıra

№-si

İş növlərinin adı

mexanizatorla- rın cari qiymət-

lər səviyyəsin-

işlərini yerinə yetirən heyətin

cari qiymətlər

mexanizator- ların cari

qiymətlər

də əməkhaqqı

səviyyəsində

səviyyəsində

fonduna tətbiqi

əməkhaqqı

əməkhaqqı

üçün (faizlə)

fonduna tətbiqi

fonduna tətbiqi

üçün (faizlə)

üçün (faizlə)

1.

Tikinti-quraşdır- ma işləri üzrə

(təmir-tikinti işləri istisna olmaqla)

52

-

-

2.

Təmir-tikinti işləri üzrə

40

-

-

3.

Buraxılış-sazla- ma işləri üzrə

-

32

-

4.

Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində) təmir-bərpa işləri

üzrə

-

-

52

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR