Qida zəncirində fəaliyyət sahələri üzrə risk balları müəyyənləşib

Qida zəncirində fəaliyyət sahələri üzrə risk balları müəyyənləşib
# 04 mart 2024 10:33 (UTC +04:00)

Sabit risk meyarına uyğun olaraq qida zəncirində fəaliyyət sahələri üzrə risk balları müəyyənləşib.

APA-nın xəbərinə görə, bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi “Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası”nda əksini tapıb.

Qaydaya əsasən, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan dövlət nəzarəti tədbirləri konkret qida obyektlərində (subyektlərində) qida təhlükəsizliyi sahəsində tələblərin yerinə yetirilməsinin yoxlanılması məqsədilə Agentlik tərəfindən müvafiq olaraq həyata keçirilən qanunda nəzərdə tutulan nəzarət tədbirlərindən ibarətdir.

Müəyyən edilən sabit risk meyarlarına və dəyişkən risk meyarına uyğun olaraq yekun risk balından asılı olaraq aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

-106-165 bal – yüksək;

-82-105 bal – orta;

-50-81 bal – aşağı.

Qida obyektində (subyektdə) daha əvvəl nəzarət tədbirinin aparılmaması səbəbindən dəyişkən risk meyarına uyğun olaraq risk balının müəyyən edilməsi mümkün olmadıqda, yalnız sabit risk meyarlarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş risk balından asılı olaraq ilkin risk qrupu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

-55-75 bal – yüksək;

-35-50 bal – orta;

-20-30 bal – aşağı.

Qida obyektlərinin (subyektlərinin) risk qruplaşdırılması “Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi” İnformasiya Sistemi (AQTİS) vasitəsilə təmin edilir. Qida obyekti və ya obyekti olmadan fəaliyyət göstərən subyekt birdən çox fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olduğu halda risk balı ən yüksək olan fəaliyyət sahəsi əsas götürülür.

Dəyişkən risk meyarı üzrə sonuncu yoxlamanın nəticəsində birdən çox qərar qəbul edildikdə, risk balı ən yüksək olan qərar əsas götürülür. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlmədən aparılan dövlət nəzarəti tədbirləri qida təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi və bu sahədə riskin qiymətləndirilməsi məqsədilə qida təhlükəsizliyi göstəricilərinin monitorinqindən və sonuncu yoxlama nəticəsində

aşkar edilmiş pozuntuların və ya onların nəticələrinin müəyyən edilmiş müddət ərzində aradan qaldırılmasına dair qərarın yerinə yetirilməsi haqqında sahibkar tərəfindən verilən məlumatların doğruluğunun araşdırılmasından ibarətdir. Dövlət nəzarəti tədbirlərinə cəlb olunan resursların səmərəli istifadəsi və monitorinqlər vasitəsilə qida təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla təmin edilir:

- qida və yem məhsullarının müəyyən edilən risk balı;

- qida və yem məhsulları üzrə istehlakçı şikayətləri;

- qida mənşəli zəhərlənmələr üzrə məlumatlar;

- qida və yem məhsullarının tədqiqi və sınağı ilə bağlı nəticələr;

- dövlət nəzarəti tədbirlərinin nəticələri.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi və riskin qiymətləndirilməsi nəticəsində aşağıdakılar təmin olunur:

-. qida və yem məhsullarının təhlükəsizliyi sahəsində dövlət

siyasətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;

- təhlükəli qida və yem məhsullarının dövriyyəsinin qarşısının alınması üzrə Tədbirlər Planının işlənilib hazırlanması;

- qida və yem məhsullarının bioloji, kimyəvi və fiziki maddələrinin, o cümlədən baytarlıq preparatlarının, aqrokimyəvi maddələrin, bitki mühafizə vasitələrinin və çirkləndirici maddələrin qalıqları ilə ümumi çirklənmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi və riskin qiymətləndirilməsi məqsədilə, habelə “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanuna əsasən Agentliyə məlumat verilmədikdə və ya verilmiş məlumatın yanlış olduğu müəyyən edildikdə, konkret qida obyektinin (subyektinin) sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə dövlət nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi bu Qaydaya uyğun olaraq təmin edilməlidir.

Sıra

№-si

Fəaliyyət sahəsinin 5 rəqəmli kodu

Fəaliyyət sahəsinin adı

Sıra

№-si

Fəaliyyət sahəsinin 7 rəqəmli kodu

Fəaliyyət sahəsinin adı

Risk balı

1

2

3

4

5

6

7

1.

01111

Dənli (çəltik istisna olmaqla) bitkilərin becərilməsi

1.

0111101

Buğdanın becərilməsi

40

2.

0111102

Arpanın becərilməsi

40

3.

0111103

Qarğıdalının becərilməsi

40

4.

0111104

Çovdarın becərilməsi

40

5.

0111105

Yulafın becərilməsi

40

6.

0111106

Darının becərilməsi

40

7.

0111107

Sorqonun becərilməsi

40

8.

0111108

Digər dənli bitkilərin becərilməsi

40

2.

01112

Paxlalı bitkilərin

becərilməsi

9.

0111201

Noxudun becərilməsi

40

10.

0111202

Maş və lobyanın becərilməsi

40

11.

0111203

Mərciməyin becərilməsi

40

12.

0111204

Soya paxlalarının becərilməsi

40

13.

0111205

Paxlanın becərilməsi

40

14.

0111206

Lupin becərilməsi

40

15.

0111207

Digər paxlalı bitkilərin becərilməsi

40

3.

01113

Yağlı

bitkilərin və onların

toxumlarının becərilməsi

16.

0111301

Yer fındıqlarının (araxisin) becərilməsi

40

17.

0111302

Rapsın becərilməsi

40

18.

0111303

Günəbaxan toxumla- rının becərilməsi

40

19.

0111304

Pambıq toxumlarının becərilməsi

40

20.

0111305

Kətan toxumunun becərilməsi

40

21.

0111306

Saflorun becərilməsi

40

22.

0111307

Küncütün becərilməsi

40

23.

0111308

Digər yağlı bitkilərin və onların toxumla- rının becərilməsi

40

4.

01120

Çəltiyin becərilməsi

24.

0112001

Çəltiyin becərilməsi

40

5.

01131

Tərəvəz, bostan, kökümeyvəli və köküyum- ruların becərilməsi

25.

0113102

Xiyarın becərilməsi

40

26.

0113103

Pomidorun becəril- məsi

40

27.

0113104

Badımcanın becəril- məsi

40

28.

0113105

Qarpızın, yemişin becərilməsi

40

29.

0113106

Kökün becərilməsi

40

30.

0113107

Soğanın becərilməsi

40

31.

0113108

Sarımsağın becəril- məsi

40

32.

0113109

Turpun və şalğamın becərilməsi

40

33.

0113110

Kələm, gül kələmi və

kahının becərilməsi

40

34.

0113111

İspanaq kimi yaşıl və kökü yumru tərəvəz- lərin becərilməsi

40

35.

0113112

Tərəvəzlərin toxum- larının becərilməsi

40

36.

0113113

Digər tərəvəz

bostan məhsullarının becərilməsi

40

6.

01132

Şəkər çuğun- durunun

becərilməsi

37.

0113201

Şəkər çuğundurunun becərilməsi

40

7.

01133

Göbələyin və yerdomba-

lanın becərilməsi

38.

0113301

Göbələyin becəril- məsi

40

39.

0113302

Yerdombalanın becə- rilməsi

40

8.

01134

Kartofun becərilməsi

40.

0113401

Kartofun, batatın (şirin kartofun) becərilməsi

40

9.

01140

Şəkər qamışının

becərilməsi

41.

0114001

Şəkər qamışının becərilməsi

40

10.

01191

Yem bitkilərinin

becərilməsi

42.

0119101

Yem bitkilərinin becə-

rilməsi (otlar da daxil olmaqla)

40

43.

0119102

Yemlik paxla və yem- lik noxud kimi paxla- lılar fəsiləsinə aid olan bitkilərin becəril- məsi və qurudulması

40

11.

01199

Digər birillik bitkilərin becərilməsi

44.

0119901

Mayaotunun becəril- məsi

40

45.

0119902

Biyanın becərilməsi

40

46.

0119903

Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi

40

12.

01210

Üzümün becərilməsi

47.

0121001

Yemək, şərab və kişmiş hazırlanması üçün üzümün becəril- məsi

40

13.

01220

Tropik və subtropik meyvələrin becərilməsi

48.

0122001

Tropik və subtropik meyvələrin becərilmə- si (avokado, banan,

xurma əncir, manqo, ananas və s.

40

49.

0122002

Digər subtropik mey- vələrin becərilməsi

40

14.

01230

Sitrus meyvələrinin becərilməsi

50.

0123001

Limonların, portağal- ların, naringilərin və kivilərin becərilməsi

40

51.

0123002

Qreypfrutun və digər sitrus meyvələrinin becərilməsi

40

15.

01241

Tumlu və çəyirdəkli meyvələrin becərilməsi

52.

0124101

Almanın, armudun, heyvanın becərilməsi

40

53.

0124102

Alçanın, gavalının, göyəmin becərilməsi

40

54.

0124103

Ərik və şaftalının becərilməsi

40

55.

0124105

Albalı və gilasın becərilməsi

40

56.

0124106

Sair tumlu və çəyir- dəkli meyvələrin

becərilməsi

40

16.

01242

Qoz-fındıq və sair giləmeyvə məhsulları- nın becərilməsi

57.

0124201

Fındığın becərilməsi

40

58.

0124202

Qozun becərilməsi

40

59.

0124203

Badamın becərilməsi

40

60.

0124204

Püstənin, keşyunun becərilməsi

40

61.

0124205

Şabalıdın becərilməsi

40

62.

0124206

Fındığın istehsalı və emalı

40

63.

0124207

Qozun istehsalı və emalı

40

64.

0124208

Badamın istehsalı və emalı

40

65.

0124209

Moruq və çiyələyin becərilməsi

40

66.

0124210

Qaragilə, qarağat, motmotu və digər güləmeyvələrin becə- rilməsi

40

17.

01260

Yağlı meyvələrin becərilməsi

67.

0126001

Hind qozunun becə- rilməsi

40

68.

0126002

Zeytunun becərilməsi

40

69.

0126003

Yağlı palma qozları- nın becərilməsi

40

70.

0126004

Digər yağlı meyvə- lərin becərilməsi

40

18.

01271

İçki emalı üçün

bitkilərin becərilməsi

71.

0127101

Kofe, kakao kimi içki emalı üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin

becərilməsi

40

72.

0127102

Digər içki emalı üçün kənd təsərrüfatı bitki- lərinin becərilməsi

40

19.

01272

Çay bitkisinin becərilməsi

73.

0127201

Çayın becərilməsi

40

20.

01280

Ədviyyat bitkilərinin becərilməsi

74.

0128001

Zirə, darçın, vanil, mixək, zəncəfil, dəfnə yarpağı, reyhan, cirə kimi ədviyyat emalı üçün bitkilərin becə-

rilməsi

40

75.

0128002

İstiotun becərilməsi

40

76.

0128003

Ədviyyat emalı üçün digər kənd təsərrüfatı

bitkilərinin becəril- məsi

40

21.

01410

Südlük iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi

77.

0141001

Südlük istiqamətli iribuynuzlu mal- qaranın yetişdirilməsi

40

78.

0141002

Təzə inək və camış südünün ilkin istehsalı

60

22.

01420

Digər iribuynuzlu mal-qaranın

və camışların yetişdirilməsi

79.

014201

Ət üçün iribuynuzlu mal-qaranın və camışın yetişdirilməsi

40

23.

01430

At, eşşək və qatırların yetişdirilməsi

80.

0143001

At, eşşək və qatırların yetişdirilməsi

40

24.

01440

Dəvələrin və mayaların yetişdirilməsi

81.

0144001

Dəvə və mayaların yetişdirilməsi

40

82.

0144002

Dəvə südünün ilkin istehsalı

60

25.

01450

Qoyun və keçilərin

yetişdirilməsi

83.

0145001

Qoyun və keçilərin yetişdirilməsi

40

84.

0145002

Xam qoyun və keçi südünün ilkin istehsalı

60

26.

01460

Donuzların yetişdirilməsi

85.

0146001

Donuzların yetişdiril- məsi

40

27.

01471

Ev (kənd təsərrüfatı) quşlarının

yetişdirilməsi

86.

0147101

Broyler təsərrüfatı

60

87.

0147102

Toyuq, hindtoyuğu, qaz, ördək və firəng toyuğu kimi quşların

yetişdirilməsi

60

88.

0147103

Quşların yetişdirilmə-

si üçün inkubatorlar- dan istifadə edilməsi

60

28.

01472

Yumurta istehsalı

89.

0147201

Ev (kənd təsərrüfatı) quşlarından yumurta

istehsalı

40

29.

01491

Arıların yetişdirilməsi, balın və arı

mumunun istehsalı

90.

0149101

Arıların yetişdirilməsi, balın və arı mumunun istehsalı

20

30.

01499

Digər

heyvanların yetişdirilməsi

91.

0149901

Ev dovşanlarının və

digər tüklü heyvan- ların yetişdirilməsi

40

92.

0149902

Dəvəquşu, emu (kənd təsərrüfatı quş- larından başqa) kimi digər heyvanların

yetişdirilməsi

40

93.

0149903

Fermalarda xərçəng- kimilərin, yeyilən ilbiz-

lərin və s. yetişdiril- məsi

40

31.

01500

Heyvandar-

lıqla əlaqəli bitkiçilik

94.

0150001

Heyvandarlıqla əlaqə- li bitkiçilik

20

32.

01630

Kənd

təsərrüfatı bitkiləri

məhsullarının istehsalı və emalı üzrə xidmətlərin göstərilməsi

95.

0163001

Kənd təsərrüfatı bitki- ləri məhsullarının emalı üzrə sair xid-

mətlərin göstərilməsi

40

96.

0163002

Xammal satışı üçün bitkilərin istehsalı (təmizlənməsi, doğ-

ranması, seçilməsi, dezinfeksiyası)

20

97.

0163003

Daşınma və saxlama üçün meyvələrin parafinlənməsi

20

98.

0163004

Kakao paxlalarının emalı, təmizlənməsi

40

99.

0163005

Meyvə və tərəvəz- lərin yığıldıqdan

sonra qurudulması

20

33.

01700

Ovçuluq, vəhşi heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə xidmətin

göstərilməsi

100.

0170001

Qida hazırlanması üçün heyvanların ovlanması və tutul- ması

20

34.

02301

Yabanı bitən qeyri-ağac məhsullarının yığılması

101.

0230101

Göbələk və yerdom- balanı toplanması

40

102.

0230102

Palıd qozları, şibyə və digər yabanı bitən qeyri-ağac məhsulla- rının toplanması

40

35.

02302

Yabanı bitən meşə göbə- ləklərinin və yerdombalan- larının, meyvələrin, giləmeyvələrin, qozların və digər yeyilən meşə məhsullarının yığılması

103.

0230201

Yabanı bitən meşə göbələklərinin yerdombalanlarının yığılması

40

104.

0230202

Yabanı bitən gilə- meyvələrin, qozların və digər yeyilən meşə məhsullarının yığıl-

ması

40

36.

02309

Yabanı bitən digər qeyri- ağac meşə

məhsullarının yığılması

105.

0230901

Yabanı bitən digər qeyri-ağac meşə məhsullarının

yığılması

40

37.

03110

Dəniz balıqçılığı

106.

0311001

Daxili dəniz sularında balıqçılıq

40

107.

0311002

Gəmilərlə balıq ovunu həyata keçirilməsi

60

108.

0311003

Xərçəngkimilərin, molyuskların, dəniz tısbağalarının, dəniz

kirpilərinin və sairin ovu

40

38.

03120

Çaylarda, göllərdə, su anbarlarında (şirin sularda)

balıqçılıq

109.

0312001

Şirin su hövzələrində

heyvanların tutulması (ovlanması)

40

110.

0312002

Çaylarda, göllərdə, su hövzələrində və süni göllərdə balıq-

çılıq

40

111.

0312003

Şirin suda yaşayan xərçəngəbənzərlərin, molyuskların və digər

heyvanların tutulması (ovlanması)

40

39.

03210

Balıq və digər canlıların

yetişdirilməsi

112.

0321001

Balıq yetişdirilməsi

40

113.

0321002

Omarların, lanqust, krevetlərin, xərcəng- lərin yetişdirilməsi

40

114.

0321003

Qidada istifadə üçün istridyələrin selek- siyası, yetişdirilməsi

və saxlanılması

40

115.

0321004

Qırmızı yosunların və digər yeyilən dəniz

yosunlarının yetiş- dirilməsi

40

40.

03220

Şirin su hövzələrində balıqyetiş- dirmə

116.

0322001

Şirin su hövzələrində balıq yetişdirilməsi

40

117.

0322002

Xərçəngəbənzər molyuskların yetişdiril-

məsi və seleksiyası

40

118.

0322003

Qurbağaların yetiş- dirilməsi

40

41.

08930

Duz hasilatı

119.

0893001

Duzun yeraltı yataq- lardan çıxarılması

20

120.

0893002

Dəniz suyunun və digər duzlu suların günəş altında buxar-

landırılması yolu ilə duz emalı

20

121.

0893003

Duzun xırdalanması, təmizlənməsi, ələn- məsi, rafinasiyası və

yodlaşdırılması

20

122.

0893004

Şor suların və digər duzlu məhlulların

istehsalı və emalı

20

42.

10110

Ət istehsalı, emalı və konservləş- dirilməsi (quş ətindən başqa)

123.

1011001

Ət məhsullarının emalı

60

124.

1011002

Təzə, soyudulmuş və dondurulmuş ətin (quş ətindən başqa)

cəmdək, yarım cəm- dək şəklində istehsalı

60

125.

1011003

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş ətin (quş ətindən başqa) bölünmüş (tikə) şəkil-

də istehsalı

60

126.

1011004

Ət məhsullarının (quş ətindən başqa)

konservləşdirilməsi

60

127.

1011005

Subməhsulların emalı

60

43.

10120

Ev quşları və dovşan

ətinin istehsalı, emalı və

128.

1012001

Quşların kəsilməsi quş ətinin hazırlan-

ması

60

129.

1012002

Təzə və ya dondu- rulmuş quş ətinin

hissələrə bölünməsi

60

konservləş- dirilməsi

130.

1012003

Ev dovşanlarının buna bənzər heyvan-

ların ətinin hazırlan- ması

60

131.

1012004

Ev quşlarının ətinin konservləşdirilməsi

60

44.

10131

Kolbasa, sosis- ka, salyami, paştet, bekon və sair ət məmulatlarının emalı

132.

1013101

Kolbasa emalı

60

133.

1013102

Sosiska emalı

60

134.

1013103

Salyami, paştet, rulet, bud, bekon emalı

60

135.

1013104

Sair ət məmulatla- rının emalı

60

45.

10132

Ət, quş və ev dovşanı

ətindən digər məmulatların emalı

136.

1013201

Ət, quş və ev dovşanı ətindən digər məmu- latların emalı

60

137.

1013202

Qurudulmuş, duzlan- mış və hisə verilmiş ət emalı

60

46.

10201

Balıq məhsulları- nın istehsalı və emalı

138.

1020101

Balıq, xərçəngkimilər molyusk məhsul-

larının istehsalı və emalı

60

139.

1020102

Balıq, xərçəngkimi- lərin və molyusk məhsullarının soyu- dulması, dondurulma- sı, qurudulması, hisə verilməsi, duzlanması, hermetik taralarda

konservləşdirilməsi

60

140.

1020103

Balıq filesinin hazır- lanması

60

141.

1020104

Xərçəngəbənzər, molyusk və balıqdan

qida unu əldə edilməsi

60

142.

1020105

Digər balıq məhsulla- rının istehsalı və emalı

60

143.

1020106

Balıqların konservləş- dirilməsi və emalı ilə

məşğul olan gəmilərin fəaliyyəti

60

144.

1020107

Dəniz yosunlarının istehsalı və emalı

60

47.

10311

Kartofun emalı və ya konservləş- dirilməsi

145.

1031101

Kartofun emalı və konservləşdirilməsi

40

146.

1031102

Buzlanmış halda

hazırlanmış kartof emalı

40

147.

1031103

Kartofdan qurudul- muş sıyıq emalı

40

148.

1031104

Kartofdan qəlyanal- tıların emalı

40

149.

1031105

Kartof çipslərinin emalı

20

150.

1031106

Kartofun mexaniki şəkildə təmizlənməsi

20

48.

10312

Kartof ununun istehsalı

151.

1031201

Narın və kobud üyü- dülmüş kartof ununun istehsalı

20

49.

10320

Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı

152.

1032001

Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı

40

153.

1032002

Konsentrat və nektar- ların emalı

40

50.

10391

Digər qruplara daxil edilməyən meyvə və

tərəvəzlərin konservləş- dirilməsi

154.

1039101

Meyvə, qoz və ya tərəvəzin konserv- ləşdirilməsi: dondurulması, quru- dulması, yağa və ya sirkəyə qoyulması, hermetik tarada

konservləşdirilməsi

60

155.

1039102

Meyvələrin, (çərəz- lərin) fındıqların və tərəvəzin konserv-

ləşdirilməsi

40

156.

1039103

Hermetik taralarda konservləşdirmə

40

157.

1039104

Meyvə-tərəvəzlərdən

qida məhsullarının emalı

60

158.

1039105

Fındıqların yandırma, duzlama və digər üsullarla emalı

40

159.

1039106

Fındıqdan qida məh- sullarının emalı

40

160.

1039107

Meyvə-tərəvəzlərdən salat hazırlanması

60

161.

1039109

Soya pendirinin hazırlanması

60

51.

10392

Meyvə və ya tərəvəzdən

qida məhsulla- rının emalı

162.

1039201

Meyvələrdən qida məhsullarının emalı

60

163.

1039202

Tərəvəzdən qida məhsullarının emalı

60

52.

10393

Cem, marmelad və jelenin emalı

164.

1039301

Cem emalı

40

165.

1039302

Marmelad jelenin emalı

40

53.

10411

Təmizlən- məmiş yağ və piylərin emalı

166.

1041101

Təmizlənməmiş zey- tun, qarğıdalı, günə- baxan toxumu

yağlarının emalı

40

167.

1041102

Təmizlənməmiş soya paxlası, palma, pam- bıq toxumu, kətan və

ayıpəncəsi toxumu yağlarının emalı

40

168.

1041103

Balıq və dəniz məmə- liləri yağının emalı

40

169.

1041104

Yağlı bitkilərin toxum və məhsullarından narın və kobud üyü-

dülmüş piysizləşdiril- məmiş un istehsalı

20

54.

10412

Təmizlənmiş yağ və piylərin emalı

170.

1041201

Rafinə edilmiş zey- tun, soya paxlası və digər yağların emalı

40

171.

1041202

Rafinə edilmiş digər bitki yağlarının piylərinin emalı

40

55.

10420

Marqarin və qarışdırılmış piylərin emalı

172.

1042001

Marqarin emalı

40

173.

1042002

Piy qarışıqlarının analoji pastaya bən- zər məhsulların emalı

40

174.

1042003

Digər qarışıq mətbəx yağlarının emalı

40

56.

10511

Süd və süd məhsulları- nın emalı

175.

1051101

Təzə yağlı südün pasterizə edilmiş,

sterilizə edilmiş, homoqenez edilmiş, ultra qırmızı şüalarla şüalandırılmış, həmçinin yüksək istiliklə digər emala məruz qalmış süd

emalı

60

176.

1051102

Təzə süddən qaymaq və xama emalı

60

177.

1051103

Şəkərli şəkərsiz

quru və qatılaşdırıl- mış süd emalı

60

178.

1051104

Süddən yağ emalı

60

179.

1051105

Qatıq, ayran digər süd məhsullarının emalı

60

180.

1051106

Yoqurt emalı

60

181.

1051107

Kazein və ya laktoza emalı

60

182.

1051108

Zərdab emalı

60

57.

10512

Pendir və kəsmik emalı

183.

1051201

Pendir və kəsmik emalı

60

58.

10520

Dondurma emalı

184.

1052001

Qaymaqlı dondurma-

nın dondurmanın digər növlərinin emalı

60

185.

1052002

Dondurulmuş desert- lərin emalı

60

59.

10611

Buğda məhsulları- nın istehsalı və emalı

186.

1061101

Buğda istehsalı

20

187.

1061102

Çörək, pirojna, bisk- vit, fəsəli hazırlan- ması üçün hazır un

qatışıqlarının istehsalı

20

188.

1061103

Paxlalı və meyvə- köklü bitkilərdən ko- bud və ya narın

üyüdülmüş un isteh- salı

20

189.

1061104

Dənli bitkilərdən hazır səhər yeməklərinin

emalı

20

60.

10612

Dənli bitkilərdən

un və yarma istehsalı emalı

190.

1061201

Taxıldan un istehsalı

20

191.

1061202

Taxıl, arpa, çovdar, qarğıdalıdan yarma, kobud üyüdülmüş un

dənələrinin istehsalı

20

192.

1061203

Təmizlənmiş, döyül- müş, buxara verilmiş və ya forması dəyiş- dirilmiş düyü isteh- salı, düyü ununun

emalı

20

193.

1061204

Dəyirman fəaliyyəti

20

61.

10620

Nişasta və nişasta məhsulları- nın istehsalı və emalı

194.

1062001

Düyüdən, kartofdan,

qarğıdalıdan sairdən nişasta emalı

20

195.

1062002

Qarğıdalının isladıl- mış halda xırdalan- ması

20

196.

1062003

Qlükoza, qlükoza şirəsi, maltoza və sair emalı

20

197.

1062004

Qlüten emalı

20

198.

1062005

Tapioka emalı

20

62.

10710

Çörək emalı: uzun müddət saxlanıla bilməyən unlu qənnadı məmulatları- nın emalı

199.

1071001

Təndir fəaliyyəti

20

200.

1071002

Tort emalı

60

201.

1071003

Çörək emalı

20

202.

1071004

Lavaş emalı

20

203.

1071005

Bulka emalı

20

63.

10720

Suxari və peçenye emalı, uzun müddət saxlanıla bilən unlu qənnadı məmulatlar- ının emalı

204.

1072001

Şirniyyat emalı

40

205.

1072002

Suxari, peçenye və quru çörək-bulka mə-

mulatlarının emalı

20

206.

1072003

Uzun müddət saxla- nıla bilən unlu qənna- dı məmulatlarının və tortların (pirojnaların)

emalı

60

207.

1072004

Şirin və ya duzlu

qəlyanaltı məhsulla- rının emalı

20

208.

1072005

Dondurulmuş unlu qənnadı

məhsullarının emalı

60

64.

10730

Makaron, əriştə və oxşar məmulatların emalı

209.

1073001

Un məhsullarının: makaron, bişirilmiş və bişirilməmiş, iç qoyul-

muş və iç qoyulma- mış əriştə emalı

20

210.

1073002

Kuskus emalı

20

211.

1073003

Makaron emalı

20

65.

10810

Şəkər (qənd) emalı

212.

1081001

Şəkər qamışı və şəkər çuğundurun- dan şəkər emalı və rafinasiyası

40

213.

1081002

Şəkər siroplarının və melassa emalı

40

214.

1081003

Ağcaqayın, palma şirələrindən şəkərin və şəkər əvəzedicilə-

rinin emalı və rafinə edilməsi

40

66.

10820

Kakao, şokolad və şəkərdən qənnadı məmulatları- nın emalı

215.

1082001

Şokolad emalı

40

216.

1082002

Şəkərdən qənnadı məmulatlarının emalı

40

217.

1082003

Kakao emalı

20

218.

1082004

Saqqız emalı

20

219.

1082005

Kakao-yağ, kakao- piy, kakaodan duru yağ, kakao tozu emalı

40

220.

1082006

Meyvələrin qabığın- dan və bitkilərin digər hissələrindən şəkər- lənmiş meyvə, qoz,

fındıq emalı

40

67.

10830

Çay və kofe istehsalı (emalı)

221.

1083001

Kofe emalı

20

222.

1083002

Çay və mate qarışı- ğının hazırlanması

20

223.

1083003

Çay paketlərinə qablaşdırılma da daxil olmaqla, çayın

qablaşdırılması

20

224.

1083004

Kofe məhsullarının: döyülmüş kofe, həll edilə bilən kofe, kofe cövhəri və konsent-

ratı emalı

20

225.

1083005

Kofe əvəzedicilərinin emalı

20

68.

10840

Ədviyyat və şirələrin emalı

226.

1084001

Ədviyyat emalı

20

227.

1084002

Mayonez, sirkə və sair sousların emalı

40

228.

1084003

Xardal, xardal unu və xardal tozu emalı

40

229.

1084004

Sirkə emalı

20

69.

10850

Hazır yeməklərin emalı

230.

1085001

Ət və quş ətindən hazır yeməklərin emalı

60

231.

1085002

Balıq ətindən hazır yeməklərin emalı

60

232.

1085003

Tərəvəzdən hazır yeməklərin emalı

60

233.

1085004

Milli və yerli yemək- lərin emalı

60

70.

10860

Uşaq qidalarının,

tibbi məqsəd- lər üçün hazırlanan

qida məhsullarının, diyetik qida məhsullarının emalı

234.

1086001

Uşaq qidalarının emalı

60

235.

1086002

Tibbi məqsədlər üçün

hazırlanan qida məhsullarının emalı

60

236.

1086003

Gündəlik qida rasio- nunun tam dəyişdiril- məsini təmin edən, bədən kütləsinin aza- ldılması baxımından enerjinin məhdudlaş- dırılması üçün istifa- də edilən diyetik qida məhsullarının və

yeməklərin emalı və hazırlanması

60

237.

1086004

Müxtəlif xəstəliklər zamanı tətbiq edilən və natriumsuz tibbi

məqsədlər üçün ye- məklərin hazırlanması

60

238.

1086005

Ağır işləri yerinə yeti- rən insanlar, xüsusən idmançılar üçün yeməklərin hazırlan- ması

60

71.

10890

Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları- nın emalı

239.

1089001

Digər qruplara daxil edilməyən qida əla- vələri, bioloji aktiv qida məhsulları və digər qida məhsul-

larının hazırlanması

60

240.

1089002

“Fast food” hazırlan- ması

60

241.

1089003

Şorba və ət bulyon- larının hazırlanması

60

242.

1089004

Maya emalı

20

243.

1089005

Süni konsentratların emalı

20

244.

1089006

Ət, balıq, xərçəngə- bənzər və molyusk- lardan cövhərlərin

emalı

60

245.

1089007

Yumurta tozu, yumur-

ta sarısı, yumurta məhsulları emalı

40

246.

1089008

Süd əvəzedicilərinin emalı

60

72.

10910

Fermalarda saxlanılan heyvanlar üçün yem məhsulları- nın istehsalı və emalı

247.

1091001

Fermalarda saxlanıl- an heyvanlar üçün yem əlavələri də daxil

olmaqla, yem məhsul- larının emalı

40

248.

1091002

Kəsim məntəqələrin- dən tullantıları emal etməklə, heyvanlar üçün yem məhsulla-

rının emalı

40

249.

1091003

Fermalarda saxlanı- lan heyvanlar üçün qarışdırılmamış (yek- cins) yem məhsulları- nın hazırlanması

40

73.

10920

Ev heyvanları üçün yem məhsullarının istehsalı və emalı

250.

1092001

İt, pişik, quş və digər ev heyvanları üçün yem məhsullarının

istehsalı və emalı

20

251.

1092002

Kəsim məntəqələrin- də formalaşan tullan- tıları emal etməklə, heyvanlar üçün yem məhsullarının isteh- salı və emalı

20

74.

11011

Distillə edilmiş və

təmizlənmiş spirtli içkilərin emalı

252.

1101101

Brendi (konyak) materiallarının emalı

20

253.

1101103

Araq, viski, brendi, cin və likörün emalı

20

254.

1101104

Distillə edilmiş spirtlə qarışdırılmış içkilərin və distillə edilmiş spirtli qarışıqların emalı

20

255.

1101105

Spirtli içkilərin emalı

20

75.

11012

Qıcqırma məmulatla- rından etil

spirtinin emalı

256.

1101201

Qıcqırma materialla-

rından etil spirtinin emalı

20

257.

1101202

Qarışıq içki emalı

20

76.

11020

Üzümdən şərab emalı

258.

1102001

Şampan şərabının emalı

20

259.

1102002

Üzümdən şərab emalı

20

260.

1102003

Köpüklənən şərab emalı

20

261.

1102004

Qatılaşdırılmış üzüm şirəsindən şərab emalı

20

262.

1102005

Süfrə şərabının emalı

20

263.

1102006

Yüksək sortlu şərab

(xüsusi rayonlarda emal edilən) emalı

20

77.

11030

Sidr və başqa giləmeyvə şərablarının emalı

264.

1103001

Alkoqol tərkibli sidr, armud və digər giləmeyvə şərabla- rının emalı

20

265.

1103002

Tərkibində giləmeyvə şərabları olan qarışıq içkilərin emalı

20

78.

11040

Qıcqırma məmulatla- rından distillə edilməmiş sair

içkilərin emalı

266.

1104001

Vermut buna bən- zər şərabların emalı

20

267.

1104002

Distillə edilməmiş sair içkilərin emalı

20

79.

11050

Pivə emalı

268.

1105001

Pivə, porter kimi səmənidən içkilərin emalı

20

269.

1105002

Alkoqolsuz ya zəif alkoqollu pivə emalı

20

80.

11060

Səməni pivəsinin emalı

270.

1106001

Səməni pivəsinin emalı

20

81.

11071

Mineral sular və digər suların

butulkalarda emalı

271.

1107101

Mineral suların butul- kalarda emalı

20

272.

1107102

Digər suların butulka- larda emalı

20

82.

11072

Digər alkoqolsuz içkilərin emalı

273.

1107201

Limonad emalı

20

274.

1107202

Enerji içkilərinin emalı

20

275.

1107203

Kokteyl emalı

20

276.

1107204

Alkoqolsuz içkilərin emalı

20

277.

1107205

Kola və meyvə içkilə- rinin emalı

20

83.

16240

Taxta

taraların istehsalı və

emalı

278.

1624001

Taxtadan qutu, yeşik, qəfəs, baraban və digər oxşar ağac taraların istehsalı

emalı

20

279.

1624002

Taxtadan ağac çəllək, çən və digər çəllək

məmulatlarının isteh- salı və emalı

20

280.

1624003

Altlıq, stellaj və digər

yük platformalarının istehsalı və emalı

20

84.

16290

Ağac və mantardan, nazik yonqar- lardan və hörmə üçün materiallardan digər məmu- latların istehsalı

və emalı

281.

1629001

Təbii mantardan və preslənmiş mantar qırıntılarından hazır- lanmış məmulatların istehsalı və emalı

20

85.

17110

Kağız kütləsi (sellüloz)

istehsalı və emalı

282.

1711001

Mexaniki, kimyəvi (həlletmə və həll etməmə) və ya yarım- kimyəvi üsulla ağar- dılmış, yarımağardıl- mış və ya ağardıl-

mamış sellüloz isteh- salı və emalı

20

86.

17120

Kağız və kar- ton istehsalı və emalı

283.

1712001

Kağız paketlərin istehsalı və emalı

20

87.

17210

Büzmələnmiş karton və kağız, karton və kağız

taraların istehsalı və

emalı

284.

1721001

Sair kağız və karton- dan tara istehsalı və emalı

20

285.

1721002

Büzmələnmiş kağız

və karton istehsalı və emalı

20

286.

1721003

Kağız kisə və paket- lərin istehsalı və emalı

20

88.

17220

Təsərrüfat-məişət və sanitariya- gigiyena

təyinatlı kağız məmulatların istehsalı və emalı

287.

1722001

Kağız stəkan, boşqab məcməyilərin istehsalı və emalı

20

89.

17290

Kağız və kartondan digər məmulatların istehsalı və emalı

288.

1729001

Süzgəc kağızıkartonunun istehsalı və emalı

20

289.

1729002

Kağız və kartondan yumurta və digər məh- sullar üçün müəyyən formaya salınmış qab- ların istehsalı və emalı

20

90.

20120

Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı və emalı

290.

2012001

İxtiyari xammaldan əsas formada və ya konsentrat şəklində boyaq maddəsi və piqment və sair

istehsalı və emalı

20

91.

20130

Digər əsas qeyri-üzvi kimyəvi

maddələrin emalı

291.

2013001

Distillə edilmiş suyun emalı

20

92.

20160

İlkin formalarda plastik kütlə

emalı

292

2016001

Polietilen paketlərin emalı

20

93.

20410

Təmizləyici və cilalayıcı vasitələrin

emalı

293.

2041001

Qliserin və sair səthi aktiv üzvi preparat- ların emalı

20

94.

20530

Efir yağlarının emalı

294.

2053001

Təbii ətirli məhsullar- dan efir yağlarının

emalı

20

295.

2053003

Ətirli distillə edilmiş suların emalı

20

296.

2053004

Qida istehsalı üçün

ətirli maddə qarışı- ğının emalı

20

95.

22220

Əmtəələrin qablaşdırıl- ması üçün plastik məmulatların emalı

297.

2222001

Əmtəələrin qablaş- dırılması üçün plastik məmulatların: plastik kisə, çanta, qutu, yeşik, çamadan, bö-

yük balon və butulkaların emalı

20

96.

22290

Digər plastik

məmulatların emalı

298.

2229001

Plastik kütlədən

yeməkxana, mətbəx qablarının emalı

20

97.

23130

İçiboş şüşə

məmulatları- nın emalı

299.

2313001

Şüşə və büllurdan

butulka və digər boruların emalı

20

98.

23490

Digər saxsı məmulatların emalı

300.

2349001

Əmtəələrin daşınması və qablaşdırılması üçün istifadə olunan saxsı küpələrin, balon- ların, bardaqların və oxşar məmulatların

emalı

20

99.

24420

Alüminium emalı

301.

2442001

Alüminiumdan qida məhsulları üçün nə- zərdə tutulmuş folqa

emalı

20

100.

25920

Yüngül metallardan qablaşdırma materialları- nın emalı

302.

2592001

Qida məhsulları üçün konserv bankalarının və tənəkə qutuların qatlanan tübik və

yeşiklərinin emalı

20

303.

2592002

Qablaşdırmaq üçün metal qapaqların və digər məmulatların

emalı

20

304.

2592003

Qablaşdırma

20

101.

38220

Təhlükəli tullantıların emalı və

ləğv edilməsi

305.

3822001

Zəhərlənmiş heyvan- ların emalı və məhv edilməsi

60

102.

39002

Sanitar, dərman və oxşar xidmətlər

306.

3900201

Tullantıların xırdalan- ması

20

307.

3900202

Suya və ya torpağa tullantıların atılması,

onların basdırılması və ya şumlanması

20

103.

46110

Kənd

təsərrüfatı xammallarının (yemlərin),

topdan satışı üzrə agentlik

fəaliyyəti

308.

4611001

Kənd təsərrüfatı xam- mallarının (yemlərin) topdan satışı üzrə agentlik fəaliyyəti

20

104.

46171

İçki və digər qida məhsul- larının

topdan satışı üzrə agentlik fəaliyyəti

309.

4617101

İçkilərin topdansatışı üzrə agentlik fəaliyyəti

20

310.

4617102

Qida məhsullarının topdan satışı üzrə agentlik fəaliyyəti

20

105.

46172

Etil (qida) spirtinin və alkoqollu içkilərin

idxalı

311.

4617201

Etil (qida) spirtinin alkoqollu içkilərin idxalı

20

106.

46174

Etil (qida) spirtinin və alkoqollu içkilərin

topdan satışı

312.

4617401

Etil (qida) spirtinin alkoqollu içkilərin topdan satışı

20

107.

46180

Ayrı-ayrı məhsulların və ya məhsul qruplarının

topdansatışı üzrə

ixtisaslaşmış agentlik

fəaliyyəti

313.

4618001

Ayrı-ayrı məhsulların və ya məhsul qrup- larının topdan satışı üzrə ixtisaslaşmış agentlik fəaliyyəti

40

108.

46190

Geniş çeşidli malların

topdan satışı üzrə agentlik fəaliyyəti

314.

4619001

Geniş çeşidli malların topdan satışı üzrə agentlik fəaliyyəti

40

109.

46210

Taxılın,

toxumların və heyvanlar üçün yem məhsulları- nın topdan satışı

315.

4621001

Bitkilərin topdan satışı

20

316.

4621002

Heyvanlar üçün yem

məhsullarının topdan satışı

20

317.

4621003

Taxıl və toxumların topdan satışı

20

318.

4621004

Yağlı bitkilərin topdan satışı

20

319.

4621006

Kənd təsərrüfatı hey- vanları üçün yem məhsullarının topdan

satışı

20

110.

46310

Meyvə və tərəvəzin

topdan satışı

320.

4631001

Təzə meyvə-tərəvə- zin topdan satışı

20

321.

4631002

Qurudulmuş və kon- servləşdirilmiş meyvə,

tərəvəz və kartofun topdan satışı

20

111.

46320

Ət və ət məhsulları- nın topdan satışı

322.

4632001

Ət, ev quşlarının ətinin topdan satışı

40

323.

4632002

Vəhşi heyvanların ətinin topdan satışı

40

324.

4632003

Emal edilmiş ət və ət

məhsullarının topdan satışı

40

112.

46330

Süd məhsulları, yumurta, yağların və piylərin

topdan satışı

325.

4633001

Süd məhsullarının topdan satışı

40

326.

4633002

Yumurta və yumurta

məhsullarının topdan satışı

20

327.

4633003

Yeməli heyvan və bitki yağlarının və

piylərin topdan satışı

40

113.

46340

Alkoqollu və digər içkilərin topdan satışı

328.

4634001

Alkoqollu içkilərin topdan satışı

20

329.

4634002

Alkoqolsuz içkilərin topdan satışı

20

330.

4634004

Enerji içkilərinin top- dan satışı

20

331.

4634005

Şərabın iri qablaşdır- ma halında alınması və emal edilmədən şüşə qablara süzül-

məsi

20

332.

4634006

Şərabın iri qablarda alınması, qatışdırılma- sı və təmizlənməsi, şüşə qablara süzül- məsi və təkrar satılması

20

114.

46360

Şəkər, şokolad və qənnadı məmulatları- nın topdan satışı

333.

4636001

Şəkərin topdan satışı

20

334.

4636002

Şokoladın topdan satışı

20

335.

4636003

Qənnadı məmulatla- rının topdan satışı

20

336.

4636004

Şirniyyat məmulatla- rının topdan satışı

20

337.

4636005

Çörək və çörək-bulka məmulatlarının top- dan satışı

20

115.

46370

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın

topdan satışı

338.

4637001

Kofe, çay və kakaonun topdan

satışı

20

339.

4637002

Ədviyyatın topdan satışı

20

116.

46380

Balıq, xərçəngkimi- lər və molyusklar da daxil olmaqla, digər qida məhsulları- nın topdan satışı

340.

4638001

Balıqların topdan satışı

40

341.

4638002

Xərçəngkimilər və molyusklar da daxil olmaqla, digər qida

məhsullarının topdan satışı

40

342.

4638003

İt, pişik və digər ev heyvanları üçün yem

məhsullarının topdan satışı

20

117.

46390

İçki daxil olmaqla, qida məhsullarının ixtisas-

laşdırılmamış topdan satışı

343.

4639001

Qablaşdırılmış içməli suların topdan satışı

20

344.

4639002

Unun topdan satışı

20

345.

4639003

İçki daxil olmaqla, qida məhsullarının ixtisaslaşdırılmamış

topdan satışı

40

118.

46901

İxtisaslaşdı- rılmamış

topdan satış

346.

4690101

Uşaq qidalarının satışı

60

347.

4690102

Qida əlavələrinin, bioloji aktiv qida məhsullarının topdan

satışı

20

348.

4690103

Qida məhsullarının topdan satışı

40

349.

4690104

Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaş- dırılmamış topdan satış

40

350.

4690105

İxtisaslaşdırılmamış geniş çeşiddə olan malların topdan satışı

40

119.

47111

İçki daxil olmaqla, əsasən qida məhsullarının ixtisas-

laşdırılmamış mağazalarda pərakəndə satışı

351.

4711101

Qablaşdırılmış içməli

suların pərakəndə satışı

20

352.

4711102

İçki daxil olmaqla, əsasən qida məhsul- ları olan geniş çeşidli

əmtəələrin pərakən- də ticarəti

40

353.

4711103

Əsasən qida məhsul- ları, içkilər və s. satışı ilə məşğul olan universal mağaza-

ların fəaliyyəti

40

120.

47112

Etil (qida) spir- tinin və alko- qollu içkilərin ixtisaslaşdı- rılmamış mağazalarda pərakəndə

satışı

354.

4711201

Etil (qida) spirtinin ixtisaslaşdırılmamış

mağazalarda pəra- kəndə satışı

20

355.

4711202

Alkoqollu içkilərin ixtisaslaşdırılmamış mağazalarda pəra-

kəndə satışı

20

121.

47191

İxtisaslaşdı- rılmamış mağazalarda digər məhsulların pərakəndə satışı

356.

4719101

Uşaq qidalarının pərakəndə satışı

20

357.

4719102

Qida əlavələrinin, bioloji aktiv qida məhsulları və digər qida məhsullarının

pərakəndə satışı

20

358.

4719103

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə

satışı

20

122.

47210

İxtisaslaşdı- rılmış mağazalarda meyvə və

tərəvəzlərin pərakəndə satışı

359.

4721001

Təzə meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı

20

360.

4721002

Qurudulmuş konservləşdirilmiş meyvə və tərəvəzin

pərakəndə satışı

20

123.

47220

İxtisaslaşdırıl- mış mağaza- larda ət və ət məhsullarının

pərakəndə satışı

361.

4722001

Ət və ət məhsulları- nın pəkarəndə satışı

40

362.

4722002

Ev və ov quşlarının ətinin pərakəndə satışı

40

124.

47230

İxtisaslaşdı- rılmış mağaza- larda balığın, xərçəngki- milərin və molyuskların pərakəndə

satışı

363.

4723001

Balığın və digər dəniz məhsullarının pəra- kəndə satışı

40

125.

47240

İxtisaslaşdırıl- mış mağaza- larda çörək- bulka məmu- latlarının, un və qənnadı məmulatlarının pərakəndə

satışı

364.

4724001

Şəkər, şokolad və qənnadı məmulatla- rının pərakəndə satışı

20

365.

4724002

İxtisaslaşdırılmış ma- ğazalarda çörək-bul- ka məmulatlarının, un və qənnadı məmulat- larının pərakəndə

satışı

20

366.

4724003

Şirniyyatın satışı

40

126.

47250

İxtisaslaşdı- rılmış mağazalarda alkoqollu və digər içkilərin pərakəndə satışı

367.

4725001

Kokteylin pərakəndə satışı

20

368.

4725002

Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışı

20

369.

4725003

Alkoqolsuz içkilərin pərakəndə satışı

20

370.

4725005

Enerji içkilərinin pərakəndə satışı

20

127.

47290

İxtisaslaş- dırılmış

mağazalarda digər qida məhsullarının pərakəndə satışı

371.

4729001

Qida məhsullarının pərakəndə satışı

40

372.

4729002

Süd məhsullarının pərakəndə satışı

40

373.

4729003

Yumurtanın pərakəndə satışı

20

374.

4729004

Yağların və piylərin pərakəndə satışı

20

375.

4729005

Digər qida məhsulla- rının pərakəndə satışı

40

128.

47760

İxtisaslaşdı- rılmış mağazalarda ev heyvanları üçün yem məhsullarının

pərakəndə satışı

376.

4776001

Heyvanlar üçün yem məhsullarının pəra- kəndə satışı

20

129.

47810

İçki daxil olmaqla, çadırlarda və

bazarlarda qida məhsullarının pərakəndə

satışı

377.

4781001

İçki daxil olmaqla, çadırlarda və bazar- larda qida məhsulla- rının pərakəndə satışı

40

130.

49411

Yük avtomobil nəqliyyatları nın fəaliyyəti (qida zənciri

fəaliyyəti üzrə)

378.

4941101

Refrejiratorla daşınma

20

379.

4941102

Qablaşdırılmamış yüklərin (qalaqla və tökmə ilə), o cümlə- dən avtosisternlə daşınması fəaliyyəti

40

131.

49413

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşınması (qida zənciri

fəaliyyəti üzrə)

380.

4941301

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşınması

40

132.

50102

Ekskursiya, gəzinti və turist gəmilərinin xidmətləri

(qida bloku üzrə)

381.

5010201

Ekskursiya, gəzinti və turist gəmilərinin xidmətləri

20

133.

50201

Dəniz nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin daşınması (qida zənciri

fəaliyyəti üzrə)

382.

5020101

Su nəqliyyatında yük- lərin daşınması

40

134.

51212

Hava nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin daşınması (qida zənciri

fəaliyyəti üzrə)

383.

5121101

Yüklərin hava nəq- liyyatı vasitəsilə daşınması

40

135.

52101

Saxlama və anbarlara yığma

384.

5210101

Malların saxlanılması və anbarlara yığılma- sı üzrə fəaliyyət

40

385.

5210102

Bunkerlərin, soyudu- cu anbarların, ümumi təyinatlı əmtəə və buğda anbarlarının

fəaliyyəti

20

136.

55100

Mehmanxa- nalar və oxşar yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

(qida bloku üzrə)

386.

5510001

Hotellərin fəaliyyəti

40

387.

5510002

Motellərin fəaliyyəti

40

388.

5510003

Qonaq evlərinin fəaliyyəti

40

389.

5510004

Mehmanxanaların fəaliyyəti

40

137.

56100

Restoranlar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi və yeməklərin çatdırılması üzrə

xidmətlər

390.

5610001

Qəlyanaltı məhsulları üzrə xidmətlərin

göstərilməsi

40

391.

5610002

Restoranlar tərəfindən xidmətlərin göstəril- məsi

40

392.

5610003

Özünəxidmət resto- ranları və kafeterilər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

40

393.

5610004

Sosiska və kotlet bişirilən qəlyanaltılar

üzrə xidmətlərin göstərilməsi

40

394.

5610005

Yeməkləri evə gön- dərən restoranlar tərəfindən xidmətlərin

göstərilməsi

40

395.

5610006

Köşklər tərəfindən xid- mətlərin göstərilməsi

40

396.

5610007

Kafelər tərəfindən xid- mətlərin göstərilməsi

20

397.

5610008

Dəmiryol vaqon restoranları və digər nəqliyyat idarələrinin sərnişinlərə xidmət edən qida obyektləri tərəfindən xidmətlərin

göstərilməsi

40

138.

56102

Şadlıq evlərinin

xidmətləri

398.

5610201

Şadlıq evlərinin xid- mətləri

60

139.

56103

Çayxanalar tərəfindən

xidmətlərin göstərilməsi

399.

5610301

Çayxanalar

tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

20

140.

56210

Hazır yeməklərin göndərilməsi

400.

5621001

Keytrinqlər tərəfindən hazırlanan yeməkləri göndərənlərin

fəaliyyəti

60

401.

5621002

Ziyafət qəbullar

üçün yeməklərin gön- dərilməsi

60

402.

5621003

Toy, qonaq qəbulu və digər şənliklər üçün yeməklərin göndəril- məsi

60

403.

5621004

Hava yolu ilə hazır yemək göndərənlərin fəaliyyəti

60

404.

5621005

Evlərdə qocalara və əlillərə hazır yemək göndərənlərin

fəaliyyəti

60

141.

56290

Yeməklərin satışı ilə əlaqədar sair xidmətlərin göstərilməsi

405.

5629001

İdman və oxşar

müəssisələrdə resto- ranların fəaliyyəti

40

406.

5629002

Zavod, ofis, hospital və məktəblər üçün yeməkxanaların və kafeterilərin fəaliyyəti

20

142.

56292

Yeməkxana- lar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

407.

5629201

Kafelərin fəaliyyəti

20

408.

5629202

Keytrinq fəaliyyəti

60

409.

5629203

Balıq evlərinin fəaliyyəti

40

410.

5629204

Dönərxanaların fəaliyyəti

40

411.

5629205

Pizza evlərinin fəaliyyəti

40

412.

5629206

Lahmacun satışı üzrə fəaliyyət

40

413.

5629207

Yeməkxanaların fəaliyyəti

40

414.

5629208

Qutabxanaların fəaliyyəti

40

415.

5629209

Xəngəlxanaların fəaliyyəti

40

416.

5629210

Peraşki satışı üzrə fəaliyyət

40

417.

5629211

Şaurma satışı üzrə fəaliyyət

40

143.

56300

İçkilərin satışı ilə əlaqədar (barlar

tərəfindən) xidmətlərin göstərilməsi

418.

5630001

Pivə evlərinin fəaliyyəti

20

419.

5630002

Barların fəaliyyəti

20

420.

5630003

Kofe evlərinin fəaliyyət

20

421.

5630004

Gecə əyləncə klubla- rının fəaliyyəti

20

144.

82920

Qablaşdırma

422.

8292001

İçki və yemək məh- sulları da daxil olmaq- la, maye məhsulları- nın şüşə butulka və bankalarda qablaş-

dırılması

20

423.

8292002

Sair malların qablaş- dırılması

40

145.

85100

Məktəbəqədər təhsil (qida bloku üzrə)

424.

8510001

Uşaq bağçalarının fəaliyyəti

20

146.

86100

Xəstəxanala- rın fəaliyyəti

(qida bloku üzrə)

425.

8610001

Xəstəxanada qalan- lar üçün qidalanma

xidmətinin göstəril- məsi

20

147.

86102

Sanatoriya- kurort müəssisələri- nin fəaliyyəti

(qida bloku üzrə)

426.

8610201

Sanatoriya müəssisə- lərinin fəaliyyəti

40

427.

8610202

Kurort müəssisə- lərinin fəaliyyəti

40

148.

87300

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslər üçün yaşayış

təminatı daxil olmaqla, sosial xidmətlərin göstərilməsi (qida bloku üzrə)

428.

8730001

Qocalar və əmək

qabiliyyətini itirmiş şəxslərə qulluq

20

429.

8730002

İstirahət evlərinin fəaliyyəti (tibbi qulluq istisna olmaqla)

20

430.

8730003

Qocalara və özünə qulluq etmək imkanı bir qədər məhdud olan şəxslər üçün orta tibb heyətinin bəzi (minimal) qulluq daxil olmaqla, müəs- sisələrin (evlərin, internatların)

fəaliyyəti

20

149.

87900

Yaşayışı təmin

etməklə, sair sosial təminat (qida bloku üzrə)

431.

8790002

Uşaqlara, qocalara və özünə qulluq etmək imkanları bir qədər məhdud olan şəxslərə sosial kö- mək məqsədilə sutka ərzində göstərilən xidmətlər, lakin bura- da müalicə və təhsil əsas elementləri təşkil etmir

20

432.

8790003

Valideynsiz uşaqlar üçün evlərin, uşaqlar üçün internat və yataqxanaların, körpələr evlərinin fəaliyyəti

20

433.

8790004

Kimsəsizlər evlərinin fəaliyyəti

20

434.

8790007

Cinayətkarlar (o cüm- lədən həddi-buluğa çatmamışlar) və ilk dəfə mühakimə olunan şəxslər üçün islahedici (xüsusi internatların və sair- lərin) və digər (cəza- çəkmə və sairlərin) müəssisələrin

fəaliyyəti

20

“Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası”na

  1. nömrəli əlavə

Sabit risk meyarına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin miqyası üzrə risk balları

Sahibkarlıq subyektlərinin ölçüsünə görə kateqoriyaları

Bal

Mikro sahibkar

0

Kiçik sahibkar

5

Orta sahibkar

10

İri sahibkar

15

“Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası”na

  1. nömrəli əlavə

Dəyişkən risk meyarına uyğun olaraq sonuncu yoxlama ilə bağlı qəbul edilmiş qərarlar üzrə risk balları

Sıra

№-si

Qərarların növləri

Risk balı

1.

Cinayət əlatləri aşkar edilsi səbəbindən toplanmış materiallar əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında

90

2.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 544.1-ci və 602.4-cü maddələrinə əsasən inzibati tənbeh vermə haqqında

75

3.

İstehsalın və (və ya) istehsalın ayrı-ayrı proseslərinin, həmçinin işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstəril- məsinin dayandırılması, malın (mal partiyasının) satışının dayandırılması, istehsalının qadağan edilməsi, satışının qadağan edilməsi, dövriyyədən çıxarılması və (və ya) geri çağırılması, malın emalı, təkrar emalı,

təyinatının dəyişdirilməsi haqqında

4.

İş personalı üzvünün (üzvlərinin) kənarlaşdırılması haqqında

51

5.

Məsuliyyətə səbəb olan (məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar olmadıqda) digər qanun pozuntuları aşkar edildikdə, qanunla müəyyən edilən məsuliyyət tədbirləri və aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında

6.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblərin pozulması müəyyən edilmədikdə, qanun pozuntusunun aşkar olunmaması haqqında

30

“Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası”na

  1. nömrəli əlavə

Qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə risk balları

Sıra

№-si

Malların adları və ya kateqoriyaları

XİF MN

üzrə kod

Risk balı

1

2

3

4

1.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0201 10

3

2.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüklü parçaları

0201 20

3

3.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüksüz parçaları

0201 30

3

4.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0202 10

3

5.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümüklü digər parçaları

0202 20

3

6.

İribuynuzlu mal-qara ətinin sümükdən ayrılmış və dondurulmuş hissələri

0202 30

3

7.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 11

3

8.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin

sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları

0203 12

3

9.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 19

3

10.

Dondurulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 21

3

11.

Dondurulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onlardan parçalar

0203 22

3

12.

Dondurulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 29

3

13.

Təzə və ya soyudulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 10

3

14.

Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 21

3

15.

Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin digər sümüklü parçaları

0204 22

3

16.

Təzə və ya soyudulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 23

3

17.

Dondurulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 30

3

18.

Dondurulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 41

3

19.

Dondurulmuş qoyun ətinin sümüklü digər parçaları

0204 42

3

20.

Dondurulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 43

3

21.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti

0204 50

3

22.

Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya

dondurulmuş əti

0205 00

3

23.

İribuynuzlu mal-qaranın təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 10

3

24.

İribuynuzlu mal-qaranın dondurulmuş dilləri

0206 21

3

25.

İribuynuzlu mal-qaranın dondurulmuş qaraciyəri

0206 22

3

26.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 29

(0206 29

100 0 istisna olmaqla)

3

27.

Donuzların təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 30

3

28.

Donuzların dondurulmuş qaraciyəri

0206 41

3

29.

Donuzların dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 49

3

30.

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin

əlavə məhsulları

0206 80

(0206 80

100 0 istisna olmaqla)

3

31.

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 90

(0206 90

100 0 istisna olmaqla)

3

32.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və ya

soyudulmuş əti

0207 11

3

33.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti

0207 12

3

34.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və

qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 13

3

35.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 14

3

36.

Hindtoyuğunun hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 24

3

37.

Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış dondurulmuş əti

0207 25

3

38.

Hindtoyuğunun təzə və ya soyudulmuş

cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 26

3

39.

Hindtoyuğunun dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 27

3

40.

Ördəklərin hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 41

3

41.

Örklərin hissələrə bölünmiş, dondu- rulmuş əti

0207 42

3

42.

Ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 43

3

43.

Ördəklərin təzə və soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 44

3

44.

Ördəklərin dondurulmuş cəmdək hissə- ləri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 45

3

45.

Qazların hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 51

3

46.

Qazların hissələrə bölünməmiş, dondu- rulmuş əti

0207 52

3

47.

Qazların təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 53

3

48.

Qazların təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 54

3

49.

Qazların dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 55

3

50.

Firəngtoyuqlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 60

3

51.

Evdovşanlarının və ya dovşanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə

məhsulları

0208 10

3

52.

Primatların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 30

3

53.

Balinaların, delfinlərin və dəniz donuz- larının (Cetacea məməlilər dəstəsi), lamantinlərin və dyoqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi), suitilərin, dəniz şirlərinin və morjların (Pinnipedia yarım- dəstəsinin məməliləri) təzə, soyudulmuş

və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 40

3

54.

Sürünənlərin (ilanlar və tısbağalar da daxil olmaqla) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları