Əlilliyi olan şəxslərə verilən reabilitasiya vasitələrinin təmir müddətləri dəyişib

Əlilliyi olan şəxslərə verilən reabilitasiya vasitələrinin təmir müddətləri dəyişib
# 25 iyun 2024 14:55 (UTC +04:00)

"Əlilliyi olan şəxslərə reabilitasiya vasitələrinin verilməsinə dair tibbi göstərişlər, əks-göstərişlər, reabilitasiya vasitələrinin istifadə, təminat, hazırlanma, təmir və ya dəyişdirilmə müddətləri” yeni redaksiyada təsdiqlənib.

APA-nın xəbərinə görə, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Əlilliyi olan şəxslərə reabilitasiya vasitələrinin verilməsinə dair tibbi göstərişlər, əks-göstərişlər, reabilitasiya vasitələrinin istifadə, təminat, hazırlanma, təmir və ya dəyişdirilmə müddətləri

Sıra

№-si

Reabilitasiya vasitəsinin adı və növü

Reabilitasiya vasitəsinin verilməsinə dair tibbi

göstərişlər

Əks-göstərişlər

Sayı

və ölçü vahidi

İstifadə

müddəti

Təminat müddəti

Hazırlanma müddəti

Təmir və ya dəyişdirilmə müddəti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. HƏRƏKƏTLİLİK ÜÇÜN REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

1.1. Yuxarı ətraf protezləri

1.1.1.

Şin-dəri və ya

Yuxarı ətrafın müxtəlif

stasionar şəraitdə müalicə tələb

diaqnozdan

18 yaşdan

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti

modul tipli yuxarı

səviyyədə itirilməsi və inkişaf

edən tez-tez kəskinləşməyə və

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

ətraf protezi

çatışmazlığının funksional

dekompensasiyaya, residivə

və ya 2 ədəd

üçün 2 ildən

bərpası məqsədilə təyin edilir

meyilli ruhi xəstəliklər;

az olmayaraq,

özünəqulluq və davranışa

18 yaşadək

nəzarət etmək qabiliyyətini

şəxslərin

məhdudlaşdıran psixi

inkişafı ilə

pozuntular; fəal fazada

əlaqədar

bədxassəli şişlər; müxtəlif

Mərkəzin

mənşəli kaxeksiyalar; geniş

həkiminin

trofik və yataq yaraları; irinli-

təyinatı

nekrotik xəstəliklər; yoluxucu

əsasında

və zöhrəvi xəstəliklər

1.1.2.

Yüksək texnolo-

İki və daha çox ətrafını

stasionar şəraitdə müalicə tələb

diaqnozdan

18 yaşdan

6 ay

20 iş günü

təmir müddəti

giyalı yuxarı ətraf

müxtəlif səviyyədə itirmiş və

edən tez-tez kəskinləşməyə və

asılı olaraq

yuxarı şəxslər

10 iş günü

protezi (elektron

ya inkişaf çatışmazlığı olan

dekompensasiyaya, residivə

1 və ya

üçün 3 ildən

komplektləşdirici-

əlilliyi olan şəxslərə; ətrafını

meyilli ruhi xəstəliklər;

2 ədəd

az olmayaraq,

lərdən istifadə

müxtəlif səviyyədə itirmiş və

özünəqulluq və davranışa

18 yaşadək

olunmaqla)

xüsusi səbəbdən, habelə

nəzarət etmək qabiliyyətini

şəxslərin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

terror hadisəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

məhdudlaşdıran psixi pozun- tular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli-nekrotik xəstəliklər; yoluxucu və zöhrəvi

xəstəliklər

inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

1.1.3.

Yüksək

İki və daha çox ətrafını

stasionar şəraitdə müalicə tələb

diaqnozdan

18 yaşdan

6 ay

20 iş günü

təmir müddəti

texnologiyalı

müxtəlif səviyyədə itirmiş və

edən tez-tez kəskinləşməyə və

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

yuxarı ətraf protezi

ya inkişaf çatışmazlığı olan

dekompensasiyaya, residivə

və ya 2 ədəd

üçün 3 ildən

(elektron

əlilliyi olan şəxslərə; ətrafını

meyilli ruhi xəstəliklər; özünə-

az olmayaraq,

komplektləşdirici-

müxtəlif səviyyədə itirmiş və

qulluq və davranışa nəzarət

18 yaşadək

lərdən istifadə

xüsusi səbəbdən, habelə

etmək qabiliyyətini məhdudlaş-

şəxslərin

olunmamaqla)

terror hadisəsi ilə əlaqədar

dıran psixi pozuntular; fəal

inkişafı ilə

əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

fazada bədxassəli şişlər;

əlaqədar

müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar;

Mərkəzin

geniş trofik və yataq yaraları;

həkiminin

irinli-nekrotik xəstəliklər;

təyinatı

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

əsasında

1.1.4.

Yuxarı ətraf işçi

Yuxarı ətrafın müxtəlif

stasionar şəraitdə müalicə tələb

diaqnozdan

18 yaşdan

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti

protezi

səviyyədə itirilməsi halında

edən tez-tez kəskinləşməyə və

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

hər hansı bir məişət

dekompensasiyaya, residivə

və ya 2 ədəd

üçün 3 ildən

fəaliyyətini yerinə yetirməyə

meyilli ruhi xəstəliklər;

az olmayaraq,

kömək göstərilməsi üçün təyin

özünəqulluq və davranışa

18 yaşadək

edilir

nəzarət etmək qabiliyyətini

şəxslərin

məhdudlaşdıran psixi pozun-

inkişafı ilə

tular; fəal fazada bədxassəli

əlaqədar

şişlər; müxtəlif kaxeksiyalar;

Mərkəzin

geniş trofik və yataq yaraları;

həkiminin

irinli-nekrotik xəstəliklər;

təyinatı

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

əsasında

1.1.5.

Kosmetik yuxarı

Yuxarı ətrafın müxtəlif

stasionar şəraitdə müalicə tələb

diaqnozdan

18 yaşdan

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti

ətraf protezi

səviyyədə itirilməsi və inkişaf

edən tez-tez kəskinləşməyə və

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

çatışmazlığının kosmetik

dekompensasiyaya, residivə

və ya 2 ədəd

üçün 6 aydan

bərpası məqsədilə təyin edilir

meyilli ruhi xəstəliklər;

az olmayaraq,

və eyni qaydada 1.1.1-ci,

özünəqulluq və davranışa

18 yaşadək

1.1.2-ci və 1.1.3-cü yarım-

nəzarət etmək qabiliyyətini

şəxslərin

bəndlərdə göstərilən

məhdudlaşdıran psixi

inkişafı ilə

1

2

3

4

5

6

7

8

9

reabilitasiya vasitələri ilə yanaşı verilir

pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik yaralar; irinli-nekrotik

xəstəliklər; yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

1.1.6.

Yuxarı ətraf üçün ehtiyat protezləri

Yuxarı ətraf protezləri olan əlilliyi olan şəxslərə əsas protezlərlə yanaşı ehtiyat protezlər də təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünə- qulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaş- dıran psixi pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli- nekrotik xəstəliklər; yoluxucu

və zöhrəvi xəstəliklər

diaqnozdan asılı olaraq yerinə və növünə görə dəyişir

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 3 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.2. Yuxarı ətraf protezləri üçün əlavələr

1.2.1.

Yuxarı ətraf protezləri üçün kosmetik üzlüklər

Əlilliyi olan şəxslərin dərisinin rənginə və zövqünə uyğun yuxarı ətraf protezlərinin

kosmetik üzlükləri təyin edilir

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

3 aydan az

olmayaraq

1 ay

təmir müddəti 3 iş günü

1.2.2.

Yuxarı ətraf protezləri üçün silikon içlik

Yuxarı ətraf protezlərindən istifadə üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.2.3.

Yuxarı ətraf pro- tezlərini geyinmək üçün köməkçi

vasitə

Yuxarı ətraf protezlərini geyinmək üçün təyin edilir

1 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.2.4.

Rezin yanlıqlı ayaqqabı

Hər iki yuxarı ətrafı amputasiya olunmuş əlilliyi olan şəxslər üçün təyin edilir

1 cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə

əlaqədar

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mərkəzin həki- minin təyinatı əsasında

1.2.5.

Taxma ucluq- maqqaş

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin

edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.6.

Taxma ucluq- mişar dəstəyi

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin

müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.7.

Taxma ucluq-ikiqat halqa

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin

edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.8.

Taxma ucluq- çəkic

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin

edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.9.

Taxma ucluq- iskənə

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadə- çisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq

əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.10.

Taxma ucluq- qələm

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin

müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.11.

Taxma ucluq- qarmaq

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.12.

Taxma ucluq- kerner

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.13.

Taxma ucluq- mişar üçün

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin

edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.14.

Taxma ucluq- qayçı

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.15.

Taxma ucluq- məngənə

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin

müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.16.

Taxma ucluq- universal sıxac

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə uyğun olaraq təyin

edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.17.

Taxma ucluq-açar dəsti üçün

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadəçisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin

müraciətinə uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.18.

Taxma ucluq-ütü üçün

Yuxarı ətraf işçi protezi istifadə- çisinə məişət və əmək fəaliyyəti üçün tələb olunan taxma ucluq əlilliyi olan şəxsin müraciətinə

uyğun olaraq təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.2.19.

Elastik bint

Protezləşmədən əvvəl amputasiya olunmuş yuxarı ətraf güdülünü ödemdən və şişkinlikdən qorumaq və

güdülün ölçüsünü sabitləşdir- mək üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.3. Aşağı ətraf protezləri

1.3.1.

Şin-dəri və ya modul tipli aşağı ətraf protezi

Aşağı ətrafın müxtəlif səviyyədə itirilməsi və inkişaf çatışmazlığının funksional bərpası məqsədilə təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünə- qulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli-nekrotik xəstəliklər;

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 2 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.3.2.

Yüksək texnologiyalı aşağı ətraf protezi (elektron komplektləşdirici- lərdən istifadə olunmaqla)

İki və daha çox ətrafını müxtəlif səviyyədə itirmiş və ya inkişaf çatışmazlığı olan əlilliyi olan şəxslərə; ətrafını müxtəlif səviyyədə itirmiş və xüsusi səbəbdən, habelə

terror hadisəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini

məhdudlaşdıran psixi pozuntular; fəal fazada

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 3 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin

inkişafı ilə əlaqədar

6 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli- nekrotik xəstəliklər; yoluxucu

və zöhrəvi xəstəliklər

Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

1.3.3.

Yüksək texnolo- giyalı aşağı ətraf protezi (elektron komplektləşdirici- lərdən istifadə olunmamaqla)

İki və daha çox ətrafını müxtəlif səviyyədə itirmiş və ya inkişaf çatışmazlığı olan əlilliyi olan şəxslərə; ətrafını müxtəlif səviyyədə itirmiş və xüsusi səbəbdən, habelə terror hadisəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünə- qulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli-nekrotik xəstəliklər;

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 3 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

6 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.3.4.

Pəncə protezi

Pəncənin ön və orta hissəsinin müxtəlif səviyyədə amputasiyası, habelə inkişaf çatışmazlığı halında təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünə- qulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər; müxtəlif mənşəli kaxeksiyalar; geniş trofik və yataq yaraları; irinli-nekrotik xəstəliklər;

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 6 aydan az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.3.5.

Aşağı ətraf üçün ehtiyat protezləri

Aşağı ətraf protezləri olan əlilliyi olan şəxslərə əsas protezlərlə yanaşı ehtiyat protezlər də təyin edilir

stasionar şəraitdə müalicə tələb edən tez-tez kəskinləşməyə və dekompensasiyaya, residivə meyilli ruhi xəstəliklər; özünə- qulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular; fəal fazada bədxassəli şişlər;

müxtəlif kaxeksiyalar;

diaqnozdan asılı olaraq yerinə və növünə görə dəyişir

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 3 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar

Mərkəzin

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

geniş trofik və yataq yaraları; irinli-nekrotik xəstəliklər;

yoluxucu və zöhrəvi xəstəliklər

həkiminin

təyinatı əsasında

1.4. Aşağı ətraf protezləri üçün əlavələr

1.4.1.

Bud üçün corab (xovlu, yun, pambıq, neylon

və s.)

Aşağı ətraf (bud) protezlə- rindən istifadə olunduqda güdülə geyindirmək üçün təyin

edilir

10 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

10 gün

1.4.2.

Baldır üçün corab (xovlu, yun, pambıq, neylon və s.)

Aşağı ətraf (baldır) protez- lərindən istifadə olunduqda güdülə geyindirmək üçün təyin edilir

15 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

10 gün

1.4.3.

Aşağı ətraf

protezləri üçün silikon içlik

Aşağı ətraf protezlərindən istifadə üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı

materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə

müddəti 7 iş günü

1.4.4.

Dermo corab

Aşağı ətraf protezlərindən istifadə olunduqda güdülə geyindirmək üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.4.5.

Aşağı ətraf protezləri üçün kosmetik üzlüklər

Əlilliyi olan şəxslərin dərisinin rənginə və zövqünə uyğun aşağı ətraf protezlərinin kosmetik üzlükləri təyin edilir

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

3 aydan az

olmayaraq

1 ay

təmir müddəti 3 iş günü

1.4.6.

Elastik bint

Protezləşmədən əvvəl amputasiya olunmuş aşağı ətraf güdülünü ödemdən və şişkinlikdən qorumaq və güdülün ölçüsünü sabitləşdirmək üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.4.7.

Bud protezi üçün bandaj

Əlilliyi olan şəxsin rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün bud bandajı təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.4.8.

Baldır protezi üçün bandaj

Əlilliyi olan şəxsin rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün baldır bandajı təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.4.9.

Aşağı ətraf protezlərini geyinmək üçün

köməkçi vasitə

Aşağı ətraf protezlərini geyinmək üçün təyin edilir

1 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti 7 iş günü

1.4.10.

Protez üçün ayaqqabı

Aşağı ətraf protezləri üçün

təyin edilir

2 cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin

təyinatı əsasında

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.5. Ortopedik ayaqqabılar

1.5.1.

Sadə və ya mürəkkəb ortopedik ayaqqabı

Ayağın deformasiyası, itirilmiş funksiyasının bərpası və hərəkətinin asanlaşdırılması üçün təyin edilir. Hər bir əlilliyi olan şəxs üçün xüsusi hazırlanır

pəncənin ağır dərəcə trofiki pozuntuları; dərinin irinli-iltihablı xəstəlikləri; dəri tamlığının pozulmasının digər halları

2 cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

1 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.5.2.

Ortopedik başmaq

Pəncənin ön və orta hissəsinin müxtəlif səviyyədə amputa- siyası, habelə inkişaf çatışmazlığı halında təyin edilir

pəncənin ağır dərəcə trofiki pozuntuları; dərinin irinli-iltihablı xəstəlikləri; dəri tamlığının pozulmasının digər halları

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya

2 yarım cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək şəxslərin inkişa ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

1 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.6. Ortopedik ayaqqabılar üçün əlavələr

1.6.1.

Ortopedik ayaqqabılar üçün korreksiyaedici içlik- supinator

Ayağın patologiyalarında və gəzinti zamanı ayağın hissələrinə yükün düzgün paylanması üçün təyin edilir

trofiki pozuntular

2 cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin

təyinatı əsasında

1 ay

10 iş günü

1.6.2.

Ortopedik ayaqqabılar üçün korreksiyaedici içlik- pronator

Ayağın patologiyalarında və gəzinti zamanı ayağın hissələrinə yükün düzgün paylanması üçün təyin edilir

trofiki pozuntular

2 cüt

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

1 ay

10 iş günü

1.6.3.

Tvister

Yeriş və ya duruş zamanı ayağın içəri və ya yanlara fırlanması (rotasiyası) müşahidə olunduğu hallarda əks tərəfə fırlanmasını (rotasiyanı) təmin etmək üçün təyin edilir

1 və ya 2 ədəd

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

1 ay

20 iş günü

1.7. Baş ortezləri

1.7.1.

Baş ortezi (obturator)

Kəllə-beyin, üz və qulağın travmaları, xəstəlikləri, inkişaf anomaliyaları, əməliyyat zamanı və sonrakı

müalicə müddətində

kəllədaxili hipertenziya sindromu; əməliyyat olunmamış kraniosinostoz; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

1 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək

1 ay

15 iş günü

təmir müddəti 5 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

asimmetriya və deformasi-

psixi pozuntular

şəxslərin

yalar zamanı təyin edilir

inkişafı ilə

əlaqədar

Mərkəzin

həkiminin

təyinatı

əsasında

1.8. Onurğa üçün ortezlər (korsetlər)

1.8.1.

Sərt korset (bədən,

Gövdənin zədələnməsi və

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq

1 ədəd

18 yaşdan

1 ay

15 iş günü

təmir müddəti

boyun üçün)

deformasiyası zamanı, qarın

və davranışa nəzarət etmək

yuxarı şəxslər

5 iş günü

boşluğu və qarın divarı xəs-

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

üçün 1 ildən

təliklərində, onurğanın nor-

psixi pozuntular

az olmayaraq,

mal funksional vəziyyətdə

18 yaşadək

fiksasiyası, onun yükünün

şəxslərin

azaldılması və deformasiya-

inkişafı ilə

ların korreksiyası, itirilmiş

əlaqədar

funksiyaların bərpası və

Mərkəzin

yaxud ağırlaşmaların qarşı-

həkiminin

sının alınması üçün, xəstə-

təyinatı

liklər, travma, inkişaf anoma-

əsasında

liyaları səbəbindən onurğa

sütununun statodinamik

funksiyasının pozulması

hallarında təyin edilir

1.8.2.

Korreksiyaedici

Onurğa sütununun deforma-

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq

diaqnozdan

18 yaşdan

1 ay

15 iş günü

dəyişdirilmə

bandaj, yumşaq

siyası, ürək qüsurları, qarının

və davranışa nəzarət etmək

asılı olaraq

yuxarı şəxslər

müddəti

korset

ön divarının yırtıqlarında

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

yerinə və

üçün 6 aydan

7 iş günü

qarın boşluğu orqanlarının

psixi pozuntular

növünə görə

az olmayaraq,

qorunması və qarın divarının

dəyişir

18 yaşadək

möhkəmləndirilməsi,

şəxslərin

statodinamik funksiyanın

inkişafı ilə

pozulmasında baş verə

əlaqədar

biləcək ağırlaşmaların

Mərkəzin

qarşısının alınması üçün,

həkiminin

xəstəliklər, travma, inkişaf

təyinatı

anomaliyaları səbəbindən

əsasında

onurğa sütununun statodina-

mik funksiyasının pozulması

hallarında təyin edilir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.8.3.

Reklinator

Onurğa sütununun yuxarı

özünəqulluq və davranışa

1 ədəd

18 yaşdan

1 ay

15 iş günü

təmir müddəti

döş hissəsində statodinamik

nəzarət etmək qabiliyyətini

yuxarı şəxslər

5 iş günü

funksiyanın pozulmasında

məhdudlaşdıran psixi

üçün 6 aydan

baş verə biləcək ağırlaşma-

pozuntular

az olmayaraq,

ların qarşısının alınması və

18 yaşadək

qamətin korreksiyası üçün

şəxslərin

təyin edilir

inkişafı ilə

əlaqədar

Mərkəzin

həkiminin

təyinatı

əsasında

1.9. Yuxarı ətraf ortezləri

1.9.1.

Şin-dəri, polimer və

Yuxarı ətrafda, həmçinin

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq

diaqnozdan

18 yaşdan

1 ay

20 iş günü

təmir müddəti

ya sintetik qatran

onurğa sütununda

və davranışa nəzarət etmək

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

tərkibli yuxarı ətraf

hərəkətin çətinləşməsi ilə

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

və ya 2 ədəd

üçün 1 ildən az

üçün ortopedik

əlaqədar patologiyalar

psixi pozuntular

olmayaraq,

aparat

olduqda, həmin çatışmaz-

18 yaşadək

lıqların aradan qaldırılması,

şəxslərin

deformasiyanın qarşısının

inkişafı ilə

alınması, dayaq-hərəkət

əlaqədar

aparatının funksiyalarının

Mərkəzin

yerinə yetirilməsi,

həkiminin

xəstəliklər, travmalar,

təyinatı

inkişaf anomaliyaları

əsasında

nəticəsində kəskin və

əhəmiyyətli statodinamik

funksiya pozulmaları

zamanı yuxarı ətrafın

fiksasiyası üçün təyin edilir

1.9.2.

Karbonla hazırlanan

Yuxarı ətrafda, həmçinin

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq

diaqnozdan

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 2 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə

əlaqədar Mərkəzin

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti

yuxarı ətraflar üçün

onurğa sütununda hərəkə-

və davranışa nəzarət etmək

asılı olaraq 1

10 iş günü

ortopedik aparat

tin çətinləşməsi ilə əlaqədar

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

və ya 2 ədəd

patologiyalar olduqda,

psixi pozuntular

həmin çatışmazlıqların

aradan qaldırılması,

deformasiyanın qarşısının

alınması, dayaq-hərəkət

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aparatının funksiyalarının yerinə yetirilməsi, xəstəliklər, travmalar, inkişaf anomaliyaları nəticəsində kəskin və əhəmiyyətli statodinamik funksiya pozulmaları zamanı yuxarı ətrafın

fiksasiyası üçün təyin edilir

həkiminin təyinatı əsasında

1.9.3.

Yuxarı ətraf üçün bandaj

Yuxarı ətrafın əzələ və bağ aparatının zədələnməsi zamanı immobilizasiya üçün təyin edilir

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq yerinə və növünə görə dəyişir

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 6 aydan az olmayaraq, 18 yaşadək

şəxslərin

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

inkişafı ilə

əlaqədar

Mərkəzin

həkiminin

təyinatı

əsasında

1.9.4.

Yuxarı ətraf tutoru

Yuxarı ətrafların hissələrinin

oynaqların kontrakturası; əzələ

diaqnozdan

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin

təyinatı əsasında

1 ay

15 iş günü

təmir müddəti

deformasiyasının korrek-

distrofiyaları; özünəqulluq və

asılı olaraq 1

5 iş günü

siyası, xəstəliklər, travmalar,

davranışa nəzarət etmək

və ya 2 ədəd

inkişaf anomaliyaları

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

nəticəsində kəskin və

psixi pozuntular

əhəmiyyətli statodinamik

funksiya pozulmaları zamanı

yuxarı ətrafın fiksasiyası

üçün təyin edilir

1.10. Aşağı ətraf ortezləri

1.10.1.

Şin-dəri, polimer və

Aşağı ətrafda, həmçinin

aşağı ətrafa boylama oxu

diaqnozdan

18 yaşdan

1 ay

20 iş günü

təmir müddəti

ya sintetik qatran

onurğa sütununda hərəkətin

istiqamətində yüklənmə

asılı olaraq 1

yuxarı şəxslər

10 iş günü

tərkibli aşağı ətraf

çətinləşməsi ilə əlaqədar

mümkün olmadığı halda, əzələ

və ya 2 ədəd

üçün 1 ildən

üçün ortopedik

patologiyalar olduqda, həmin

distrofiyaları; özünəqulluq və

az olmayaraq,

aparat

çatışmazlıqların aradan

davranışa nəzarət etmək

18 yaşadək

qabiliyyətini məhdudlaşdıran

şəxslərin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

qaldırılması, deformasiyanın qarşısının alınması, dayaq- hərəkət aparatının funksiyalarının yerinə yetirilməsi, xəstəliklər, travmalar, inkişaf anomali- yaları nəticəsində kəskin və əhəmiyyətli statodinamik funksiya pozulmaları zamanı aşağı ətrafın fiksasiyası üçün təyin edilir

psixi pozuntular

inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

1.10.2.

Karbonla hazırlanan aşağı ətraflar üçün ortopedik aparat

Aşağı ətrafda, həmçinin onurğa sütununda hərəkətin çətinləşməsi ilə əlaqədar patologiyalar olduqda, həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması, deformasiyanın qarşısının alınması, dayaq- hərəkət aparatının funksi- yalarının yerinə yetirilməsi, xəstəliklər, travmalar, inkişaf anomaliyaları nəticəsində kəskin və əhəmiyyətli statodinamik funksiya pozulmaları zamanı aşağı ətrafın fiksasiyası üçün təyin edilir

aşağı ətrafa boylama oxu istiqamətində yüklənmə mümkün olmadığı halda, əzələ distrofiyaları; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 2 ildən az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı əsasında

2 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1.10.3.

Yüksək texnologiyalı aşağı ətraf üçün ortopedik aparat (elektron komplektləşdirici- lərdən istifadə olunmaqla)

Aşağı ətrafda, həmçinin onurğa sütununda hərəkətin çətinləşməsi ilə əlaqədar patologiyalar olduqda, həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması, deformasiyanın qarşısının alınması, dayaq- hərəkət aparatının funksiyalarının

aşağı ətrafa boylama oxu istiqamətində yüklənmə mümkün olmadığı halda, əzələ distrofiyaları;

özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

6 ay

20 iş günü

təmir müddəti 10 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

yerinə yetirilməsi, xəstəliklər, travmalar, inkişaf anomaliyaları nəticəsində kəskin və əhəmiyyətli statodinamik funksiya pozulmaları zamanı xüsusi səbəbdən, habelə terror hadisəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə aşağı ətrafın

fiksasiyası üçün təyin edilir

1.10.4.

Aşağı ətraf üçün bandaj

Aşağı ətrafın əzələ və bağ aparatının zədələnməsi zamanı immobilizasiya üçün təyin edilir

əzələ distrofiyaları; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq yerinə və növünə görə dəyişir

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 6 aydan az olmayaraq, 18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin təyinatı

əsasında

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.10.5.

Aşağı ətraf tutoru

Aşağı ətrafların hissələrinin və deformasiyasının korreksiyası, xəstəliklər, travmalar, inkişaf anomaliyaları nəticəsində kəskin və əhəmiyyətli statodinamik funksiya pozulmaları zamanı aşağı ətrafın fiksasiyası üçün təyin edilir

aşağı ətrafa boylama oxu istiqamətində yüklənmə mümkün olmadığı halda, oynaqların kontrakturası; əzələ distrofiyaları; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün 1 ildən az olmayaraq,

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin

təyinatı əsasında

1 ay

15 iş günü

təmir müddəti 5 iş günü

1.11. Təkərli oturacaqlar

1.11.1.

Universal mühərrikli

təkərli oturacaq

Yuxarı və aşağı ətrafda hərəkətin kəskin

məhdudlaşması ilə əlaqədar

1) ağır və dərin əqli

çatışmazlıq, demensiyalı ruhi pozuntular;

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aşağıdakı tibbi göstərişlər olduqda 14 yaşdan yuxarı şəxslərə təyin edilir:

 1. nəzərəçarpan dərin hemiparez və triparez, hemiplegiya, tetraparez (aşağı ətrafların nəzərə çarpan dərin paraparezi, paraplegiyası, yuxarı ətraflarda əzələ gücü 2-3 bal olmaq şərtilə), ətraflarda əzələ tonusunun ifadəli nəzərəçarpan yüksəlməsi (rigidlik) zamanı;
 2. bir aşağı ətrafın güdülü və digər aşağı ətrafın funksional yararsız vəziyyətdə olması;
 3. hər iki aşağı ətrafın müxtəlif səviyyədə güdülü, protezləşməyə yararlı olmasından asılı olmayaraq;
 4. hər iki ayaq pəncəsinin Şopar oynağı səviyyəsində amputasion güdülü;
 5. aşağı ətraf oynaqlarının endoprotezləşməsindən sonrakı ağırlaşmalar olduğu halda;
 6. xroniki arterial çatışmazlığı, lll mərhələ;
 7. xroniki venoz çatışmazlığı,

lll dərəcə.

Əlilliyi olan şəxslərdə yuxarıda qeyd edilən tibbi göstərişlər aşağıda qeyd olunmuş yuxarı ətrafın patologiyaları ilə birlikdə olduğu hallarda təyin edilir:

 1. epileptik sindrom;
 2. əhəmiyyətli görmə məhdudiyyəti (əlilliyi olan şəxsin hər iki gözünün görmə itiliyi 0,04-dən aşağı və ya görmə sahəsi 5 (beş) dərəcədən aşağı olduqda);
 3. stenokardiya, lV funksional sinif;
 4. statika və hərəkət koordinasiyalarının əhəmiyyətli ciddi pozuntuları;
 5. yuxarı ətrafda və gövdənin yuxarı hissəsində tam hərəkətsizlik;
 6. xroniki ürək çatışmazlığı, lll

dərəcəli;

 1. tənəffüs çatışmazlığı, lll

dərəcəli;

 1. həzm orqanı xəstəlikləri

(lll dərəcəli bədən kütləsi defisiti, qaraciyər sirrozu assitlə, mütəmadi qanaxmalarla ağırlaşan qida borusunun və mədənin lll dərəcəli damar genişlənməsi);

 1. genital-urinar sistemi xəstəlikləri, lll dərəcəli xroniki böyrək çatışmazlığı və sistemli hemodializə əks göstəriş olduqda;
 2. bədxassəli törəmələr lV kliniki qrup;
 3. narkomaniya,

ll-lll dərəcəli xroniki alkoqolizm;

 1. ikitərəfli protezləşməsi mümkün olmayan IV dərəcəli karlıq;
 2. yuxarı və aşağı ətraflarda

qeyri-iradi hərəkətlər

təmir müddəti 30 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. hər iki yuxarı ətrafın hərəkətsizliyi;
 2. hər iki yuxarı ətrafda hərəkətin kəskin məhdud- laşması, çiyin və dirsək oynaqlarında aktiv hərəkətin amplitudası, 13-20 dərəcə, biləkdə 9-14 dərəcədən aşağı olduqda, kontraktura nəticəsində barmaqlar ovucdan 3-4 sm aralı qalarsa, xırda əşyaları tutmağın və iri əşyaları uzun müddət ərzində saxlamağın imkansızlığı, yuxarı ətrafın əzələ gücünün 2 (iki) bala qədər enməsi və hər iki yuxarı ətrafda çiyin əzələlərinin 6,0-6,5 sm-ə qədər, bazunun ön əzələlə- rinin isə 3,5-4,0 sm atrofiyası nəticəsində yaranan əhəmiy-

yətli funksiya pozuntusu

(hiperkinezlər), ciddi koordinasiya pozuntuları

1.11.2.

Əlavə fiksasiyası (dəstəkləyici) olan mühərrikli təkərli oturacaq

Sinir-əzələ, skelet və hərəkətlə əlaqəli (statodinamik) funksiyaların dayanıqlı qabarıq və ya əhəmiyyətli qabarıq pozulması (serebral iflic, proqressivləşən əzələ distro- fiyaları, spinal əzələlərin distrofiyaları, o cümlədən Verdinq-Hoffman spinal əzələ distrofiyası, onurğa-beyninin və baş-beynin anomaliyaları (malformasiyalar) yuxarı ətrafların funksiyasının qabarıq pozulması ilə birlikdə olduqda 14 yaşdan yuxarı şəxslərə təyin edilir:

1) deformasiya və yuxarı ətrafın parezi (çiyin və dirsək

 1. huşun itirilməsi ilə epileptik tutmaların olması;
 2. statika və hərəkət koordinasiyasının qabarıq və əhəmiyyətli qabarıq pozulması (hiperkinetik, ataktik pozulmalar);
 3. qabarıq və ya əhəmiyyətli qabarıq görmə pozuntusu:

yaxşırən zdə rmə itiliyinin korreksiyası ilə 0,1-0;

 1. yuxarı ətraflarda hərəkətin tam olmaması;
 2. qabarıq və əhəmiyyətli qabarıq psixi pozuntular;
 3. əqli geriliklə psixi pozuntu;
 4. həyat fəaliyyətinin əsas sferalarında dezadaptasiya ilə

psixopatoloji siptomatika və

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü;

təmir müddəti 30 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

oynaqlarında aktiv hərəkətin amplitudası, 13-20 dərəcə,

biləkdə 9-14 dərəcədən aşağı olduqda, kontraktura nəticəsində barmaqlar ovucdan 3-4 sm aralı qalarsa, xırda əşyaları tutmağın və iri əşyaları uzun müddət ərzində saxlamağın imkansızlığı, yuxarı ətrafın əzələ gücünün 2 (iki) bala qədər enməsi);

 1. sinir-əzələ, skelet və hərəkətlə əlaqəli (statodinamik) funksiyaların dayanıqlı qabarıq və ya əhəmiyyətli qabarıq pozulması;
 2. serebral iflic;
 3. proqressivləşən əzələ distrofiyaları;
 4. spinal əzələ distrofiyaları, o cümlədən Verdinq-Hoffman spinal əzələ distrofiyası;
 5. onurğa-beyninin və baş- beynin anomaliyaları (malformasiyalar) ilə birgə xəstəliklər nəticəsində yuxarı ətrafların funksiyalarının nəzərə çarpan pozulması;
 6. yuxarı ətrafların deformasiyaları;
 7. yuxarı ətrafın anomal inkişafı və parezi (bir yuxarı ətrafın funksiyasının mülayim və ya əhəmiyyətli qabarıq

pozulması, ikinci yuxarı ətrafın funksiyası qorunmaqla)

şəxsiyyət pozulması;

8) ürək-qan-damar sistemi, tənəffüs sistemi, həzm sistemi, sidik ifrazı funksiyası, maddələr və enerji mübadiləsi, daxili sekresiya, immunitetin əhəmiyyətli qabarıq pozulmaları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.11.3.

Qapalı məkanda (otaqda) istifadə üçün universal mexaniki təkərli oturacaq

Dayaq-hərəkət sistemində, ürək qan-damar sistemində, tənəffüs sistemində, həzm sistemində və başqa sistemlərdə xəstəlik, travma və anadangəlmə inkişaf patologiyaları nəticəsində hərəkətin dayanıqlı kəskin məhdudlaşması olduğu

aşağıdakı tibbi göstərişlər olduqda təyin edilir:

1 ədəd

4 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü; təmir müddəti

1 ay

 1. III dərəcəli xroniki qan dövranı çatışmazlığı;
 2. III dərəcəli ağciyər-ürək çatışmazlığı;
 3. hemiplegiya, nəzərəçarpan hemiparez, aşağı paraplegiya, nəzərə-çarpan aşağı paraparez, triplegiya, nəzərəçarpan triparez, nəzərəçarpan tetraparez;
 4. kəskin nəzərəçarpan ataksiya hiperkinetik amiostatik sindrom;
 5. bir aşağı ətrafın güdülü və bununla yanaşı, digər aşağı ətrafın funksional yararsız vəziyyətdə olması;
 6. hər iki aşağı ətrafın müxtəlif səviyyədə güdülü, protezləşməyə yararlı olmasından asılı olmayaraq;
 7. hər iki ayaq pəncəsinin Şopar oynağı səviyyəsində amputasion güdülü;
 8. aşağı ətrafın oynaqlarının endoprotezləşməsindən sonrakı ağırlaşmalar olduğu halda;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. bədxassəli şişlər, lV klinik qrup;
 2. dərin ağıl zəifliyi, demensiya;
 3. lll-lV dərəcəli böyrək çatışmazlığı;
 4. qaraciyər çatışmazlığı, lll dərəcə. Portal hipertenziya, assit;
 5. xroniki arterial çatışmazlığı, lll mərhələ;
 6. xroniki venoz çatışmazlığı, lll dərəcə;
 7. onurğanın ayaq üstə durmağı və hərəkəti xeyli çətinləşdirən xəstəlikləri, deformasiyaları. Onurğa sütunu funksiyasının kəskin nəzərəçarpan pozulması ilə müşahidə olunan III-IV dərəcəli əyilmələr;
 8. əlilliyi olan şəxsin hər iki gözünün görmə itiliyi

0,04-dən aşağı və ya görmə sahəsi 5 (beş) dərəcədən aşağı olduqda (mütləq müşa-

hidəçinin idarəetməsi ilə)

1.11.4.

Əlavə fiksasiyası (dəstəkləyici) olan qapalı məkanda (otaqda) istifadə üçün mexaniki təkərli oturacaq

Sinir-əzələ, skelet və hərəkətlə əlaqəli (statodina- mik) funksiyaların dayanıqlı qabarıq və ya əhəmiyyətli qabarıq pozulması hallarında təyin edilir:

 1. serebral iflic;
 2. proqressivləşən əzələ distrofiyaları;
 3. spinal əzələ distrofiyaları, o cümlədən Verdinq-Hoffman

xəstəliklərin, xəsarətlərin və pozuntuların nəticəsində əlilliyi olan şəxsin oturaq vəziyyətində patoloji prosesin proqressivləş- məsinə səbəb olan hallar

1 ədəd

4 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü; təmir müddəti

1 ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

spinal əzələ distrofiyası;

 1. onurğa-beyninin və baş- beynin anomaliyaları (malformasiyalar);
 2. hidrosefaliya;
 3. ataksiya, kobud koordinator pozuntularla

1.11.5.

Açıq məkanda istifadə üçün universal mexaniki təkərli oturacaq

Əlilliyi olan şəxslərin dayaq-hərəkət, ürək qan- damar, tənəffüs, həzm və digər sistemlərində xəstəlik, travma və anadangəlmə inkişaf patologiyaları nəticəsində hərəkətin dayanıqlı kəskin məhdudlaşması ilə əlaqədar (hər iki yuxarı ətrafda hərəkətsizlik və yaxud kəskin hərəkət məhdudluğu istisna olmaqla), aşağıdakı tibbi göstərişlər olduqda təyin edilir:

 1. III dərəcəli xroniki qan dövranı çatışmazlığı;
 2. III dərəcəli ağciyər- ürək çatışmazlığı;
 3. hemiplegiya, nəzərəçarpan hemiparez, aşağı paraplegiya,

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü; təmir müddəti

1 ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nəzərəçarpan aşağı paraparez;

 1. bir aşağı ətrafın güdülü və digər aşağı ətrafın funksional yararsız vəziyyətdə olması;
 2. hər iki aşağı ətrafın müxtəlif səviyyədə güdülü, protezləşməyə yararlı olma- sından asılı olmayaraq;
 3. hər iki ayaq pəncəsinin Şopar oynağı səviyyəsində amputasion güdülü;
 4. aşağı ətrafın oynaqlarının endoprotezləşməsindən sonrakı ağırlaşmalar olduğu halda;
 5. bədxassəli şişlər, lV klinik qrup;
 6. lll-lV dərəcəli böyrək çatışmazlığı;
 7. qaraciyər çatışmazlığı, lll dərəcə. Portal hipertenziya, assit;
 8. xroniki arterial çatışmazlığı, lll mərhələ;
 9. xroniki venoz çatışmazlığı, lll dərəcə

1.11.6.

Əlavə fiksasiyası (dəstəkləyici) olan açıq məkanda istifadə üçün mexaniki təkərli oturacaq

Sinir-əzələ, skelet və hərəkətlə əlaqəli (statodinamik) funksiyaların dayanıqlı qabarıq və ya əhəmiyyətli qabarıq pozulması hallarında təyin edilir:

1) serebral iflic;

xəstəliklərin, xəsarətlərin və pozuntuların nəticəsində əlilliyi olan şəxsin oturaq vəziyyətində patoloji prosesin proqresivləş- məsinə səbəb olan hallar; huşun itirilməsi ilə epileptik tutmaların olması

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü; təmir müddəti

1 ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. proqressivləşən əzələ distrofiyaları;
 2. spinal əzələ distrofiyaları, o cümlədən Verdinq-Hoffman spinal əzələ distrofiyası;
 3. onurğa-beyninin və baş- beynin anomaliyaları (malformasiyalar);
 4. hidrosefaliya;
 5. ataksiya, kobud koordinator pozuntularla

1.11.7.

Sanitar-təchizatlı

təkərli oturacaq

Təkərli oturacaq təyin edilmiş əlilliyi olan şəxslərin dayaq- hərəkət, ürək qan-damar, tənəffüs, həzm və digər sis- temlərində xəstəlik, travma və anadangəlmə inkişaf patolo- giyaları nəticəsində hərəkətin dayanıqlı kəskin məhdudlaş-

ması olduqda təyin edilir

əlilliyi olan şəxsin oturma vəziyyətində balansın və tarazlığın saxlanılmasının mümkünsüzlüyü

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

10 iş günü; təmir müddəti 1 ay

1.12. Təkərli oturacaqlar üçün əlavələr

1.12.1.

Təkərli oturacağın təkan çarxının üzlüyü

Açıq məkanda təkərli oturacaqdan istifadə edən şəxslərin əllərinin xüsusi mühafizəsi üçün təyin edilir

 1. və ya
 2. ədəd

2 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.12.2.

Mühərrikli təkərli oturacağın akkumulyatoru

Mühərrikli təkərli oturacağın akkumulyatoru istismara yararsız olduğu halda təyin

edilir

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.12.3.

İsti örtük

Açıq məkanda təkərli oturacaqdan istifadə edən əlilliyi olan şəxslər üçün təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.13. Əsalar və qoltuqaltı/dirsəkaltı ağaclar

1.13.1.

Qoltuqaltı ağac (təkdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, çanaq, onurğa sütunu, mərkəzi və periferik sinir sistemi

xəstəlikləri, travmalar

hər iki yuxarı ətrafın bazu oynağının ekzartikulyasiyası, dayaq qabiliyyətinin olmaması,

özünəqulluq və davranışa

1 cüt

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

və anadangəlmə çatışmazlıqlar nəticəsində statodinamik funksiyaların əhəmiyyətli pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyanın növü

və ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınır

nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1.13.2.

Qoltuqaltı ağac (çoxdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, çanaq, onurğa sütunu, mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəlikləri, travmalar və anadangəlmə çatışmazlıqlar nəticəsində statodinamik funksiyaların əhəmiyyətli pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyanın növü və ağırlıq dərəcəsi nəzərə

alınır

hər iki yuxarı ətrafın bazu oynağının ekzartikulyasiyası, dayaq qabiliyyətinin olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1 cüt

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.13.3.

Dirsəkaltı ağac (təkdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, çanaq, onurğa sütunu, mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəlikləri, travmalar və anadangəlmə çatışmaz- lıqlar nəticəsində statodina- mik funksiyaların əhəmiyyətli pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyanın növü və ağırlıq

dərəcəsi nəzərə alınır

hər iki yuxarı ətrafın bazu səviyyəsində amputasiyası və dayaq qabiliyyətinin olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1 cüt

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.13.4.

Dirsəkaltı ağac (çoxdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, çanaq, onurğa sütunu, mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəlikləri, travmalar və anadangəlmə çatışmazlıqlar nəticəsində

statodinamik funksiyaların

hər iki yuxarı ətrafın bazu səviyyəsində amputasiyası və dayaq qabiliyyətinin olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi

pozuntular

1 cüt

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

əhəmiyyətli pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyanın növü

və ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınır

1.13.5.

Əsa (təkdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, travmaları və anadangəlmə çatışmazlıqları, periferik sinir sistemi, qan dövranı sistemi, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, maddələr mübadiləsinin pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyaların növü və ağırlıq dərəcəsi nəzərə

alınır

hər iki yuxarı ətrafın statodinamik funksiyasının əhəmiyyətli pozulmaları, hər iki yuxarı ətrafın amputasion güdülləri, zədələnmiş ətrafların dayaq funksiyasının pozulması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.13.6.

Əsa (çoxdayaqlı)

Aşağı ətraf xəstəlikləri, travmaları və anadangəlmə çatışmazlıqları, periferik sinir sistemi, qan dövranı sistemi, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, maddələr mübadiləsinin pozulması hallarında təyin edilir. Təyin edilərkən patologiyaların növü və ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınır

dayanma və yerimə zamanı müvazinətinin kəskin pozulması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətinin məhdudlaşdıran psixi pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.14. Əsalar və qoltuqaltı/dirsəkaltı ağaclar üçün əlavələr

1.14.1.

Əsalar, qoltuqaltı/ dirsəkaltı ağaclar və dördayaqlı hərəkət çərçivəsi üçün rezin ucluq

Reabilitasiya vasitələri ilə hərəkət zamanı həmin vasitələrin dayanıqlılığının təmini və sürüşməsinin qarşısının alınması üçün təyin edilir

20 cütdən çox

olmayaraq

1 ildən az

olmayaraq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.15. Digər hərəkət vasitələri

1.15.1.

Şaquli, tənzimlənən çərçivə (Statik vertikalizator)

Onurğa beyinin, baş beyin, sinir və dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərində başın və gövdənin vertikal vəziyyətdə saxlanılmasının ağır dərəcəli pozuntusu zamanı təyin edilir (kəllə- beyin travmaları, onurğa beyinin zədələnmələri nəticəsində ətraflarda yaranan ifliclər, uşaq serebral iflici, əzələ distrofiyası, dağınıq skleroz və s.)

davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

4 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.15.2.

Dördayaqlı dayaq hərəkət çərçivəsi/vasitəsi (Volker)

Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının pozulması hallarında təyin edilir

hər iki yuxarı ətrafın amputasiyası və dayaq qabiliyyətinin olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.15.3.

Gəzinti üçün təkərli hərəkət vasitəsi (Rollator)

Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının pozulması hallarında təyin edilir

hər iki yuxarı ətrafın amputasiyası və dayaq qabiliyyətinin olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran psixi

pozuntular

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.15.4.

Hərəkətli qaldırıcı qurğu

Aşağı və yuxarı ətraf paraparezi və parapelgiyası zamanı bir vəziyyətdən digərinə dəyişdirilməsi üçün təyin

edilir

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.15.5.

Ayaq əyriliyi breketləri

Əyripəncəliyin gips sarğısı ilə müalicəsindən və ya axillotomiya əməliyyatından sonra pəncənin düzgün vəziyyətdə duruşunun təmin olunması və geri dönüşünün qarşısının alınması üçün

təyin edilir

1 ədəd

18 yaşadək şəxslərin inkişafı ilə əlaqədar Mərkəzin həkiminin

təyinatı əsasında

1 ay

20 iş günü

1.15.6.

Yıxılma detektorları

Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının pozulması, kobud statodinamik pozuntular, demensiya və epilepsiyaya meyillilik hallarında, əlilliyi olan şəxsin yıxıldığı və köməyə ehtiyacı olduğu barədə xəbərdarlıq edilməsi üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı fərdi həssaslıq və dəri iltihablı xəstəliklər

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.15.7.

Çarpayı üçün

dayaqlar

Yataq rejimli əlilliyi olan şəxslərə çarpayıda hərəkəti təmin etmək üçün təyin edilir

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.16. Mühəccərlər/Tutacaqlar

1.16.1.

Vanna otağı üçün tutacaq

Dayaq-hərəkət sistemi funksiyaları orta və ağır dərəcədə pozulmuş əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

hər iki yuxarı ətrafın amputasiyası

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.16.2.

Tualet otağı üçün tutacaq

Dayaq-hərəkət sistemi funksiyaları orta və ağır

dərəcədə pozulmuş əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

hər iki yuxarı ətrafın amputasiyası

1 və ya 2 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1.16.3.

Daşına bilən panduslar

Təkərli oturacaq istifadəçilərinin maneələri asanlıqla dəf etməsi üçün

təyin olunur

1 ədəd (1 dəst)

3 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. ÖZÜNƏQULLUQ ÜÇÜN REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

2.1.

Duş/hamam otağı üçün stul və ya kətil

Dayaq-hərəkət sistemi funksiyaları orta və ağır dərəcədə pozulmuş əlilliyi

olan şəxslərə təyin edilir

əlilliyi olan şəxsin oturma vəziyyətində balansın və tarazlığın saxlanılmasının

mümkünsüzlüyü

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.2.

Tualet kreslosu

Aşağı ətrafların, çanaq və onurğanın nəzərəçarpan travma və deformasiyaları, hemiplegiya, hemiparez, triparez, tetraparez zamanı əlilliyi olan şəxslərə təyin

edilir

əlilliyi olan şəxsin oturma vəziyyətində balansın və tarazlığın saxlanılmasının mümkünsüzlüyü

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

2 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.3.

Hopdurucu bez

Qeyri-iradi sidik və nəcis ifraz edən şəxslərə təyin edilir (yaş, bel nahiyəsinin ölçüsü, sidik ifrazının

dərəcəsi nəzərə alınır)

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

60 ədəd

hər ay

2.4.

Hopdurucu mələfə

Qeyri-iradi sidik və nəcis ifraz edən şəxslərə təyin edilir (yaş nəzərə alınır)

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

30 ədəd

hər ay

2.5.

Kolostoma torbası

Xəstəlik və yaxud travma nəticəsində bağırsaq ifrazının təbii yolla xaric edilməsinin pozulduğu

hallarda ifrazatın toplanması üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

60 ədəd

hər ay

2.6.

Urestoma torbası

Xəstəlik və yaxud travma nəticəsində sidik kisəsin- dən sidiyin təbii yolla xaric olmasının pozulduğu

hallarda təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

60 ədəd

hər ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.7.

Kateterlər

Sidik kisəsi və sidik kanalından sidik ifrazının xaric edilməsinin

çətinləşdiyi hallarda təyin edilir

5 ədəd

hər ay

2.8.

Tənzimlənən çarpayılar

Aşağı və yuxarı ətrafda kəskin

hərəkət məhdudluğu və tetraplegiya zamanı təyin edilir

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.9.

Süd vəzi protezi

Aparılmış mastoektomiya əməliyyatından sonra süd vəzi yerində yaranmış kosmetik çatışmazlığı aradan qaldırmaq

üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya; cərrahi çapıq nahiyəsində dəri

xəstəlikləri

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.10.

Ortopedik döşəkçə

Oturaq həyat tərzi keçirən əlilliyi olan şəxslərdə dəridə xoralanmanın əmələ gəlməməsi üçün profilaktika məqsədilə

təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı fərdi dözümsüzlük

1 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

20 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.11.

Ortopedik döşək

Dayaq-hərəkət sistemi pozularaq yataq vəziyyətində olan, yaxud təkərli oturacaqdan istifadə edən əlilliyi olan şəxslər

üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı fərdi həssaslıq və dəri iltihablı xəstəliklər

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.12.

Ortopedik yastıq

Yataq vəziyyətində olan, yaxud təkərli oturacaqdan istifadə edən əlilliyi olan şəxslər üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı fərdi həssaslıq və dəri iltihabi xəstəliklər

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

20 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.13.

Kompression və ya

venoz corab

Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsi, flebit və trombo- flebit, angiodisplaziya, limfostaz zamanı müalicə və profilaktika məqsədilə təyin edilir

trofiki pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

10 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.14.

Kompression və ya

venoz kalqotka

Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsi, flebit və trombo- flebit, angiodisplaziya, limfostaz zamanı müalicə və profilaktika məqsədilə təyin edilir

trofiki pozuntular

1 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

10 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.15.

Kompression və ya

venoz qolfi

Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsi, flebit və trombo- flebit, angiodisplaziya, limfostaz zamanı müalicə və profilaktika məqsədilə təyin edilir

trofiki pozuntular

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

6 aydan az

olmayaraq

10 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.16.

Geyinmə, soyunma və tutmaq üçün köməkçi vasitələr

Yuxarı ətraf protezlərinin istifadəsi, yuxarı ətraflarda deformasiya, çapıq, toxuma dəyişikliyi, dəri örtüyü, əzələlərdə dərin dəyişiklik, deformasiya və çatışmazlıq zamanı təyin edilir. Həmin vasitələrin köməyi ilə əlilliyi olan şəxslərə yaşayış sahələri və yaxud iş yerlərində yemək hazırlama, qabyuma, ayaqqabı geyinib-soyunma, qapı- pəncərəni açıb-bağlama, digər hər hansı bir işi görmək və s. yerinə yetirməyə kömək

göstərilməsi nəzərdə tutulur

davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaş- dıran psixi pozuntular

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.17.

Tutacaq (kiçik əşyaları

götürmək üçün)

Dayaq-hərəkət sistemi funksiyaları orta və ağır dərəcədə pozulmuş əlilliyi olan şəxslərə, kiçik əşyaların götürülməsini asanlaşdırmaq məqsədilə təyin edilir

yaxşı görən gözün görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,05 olması və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

2.18. Özünəqulluq üçün reabilitasiya vasitələrinin əlavələri

2.18.1.

Yapışqan

təmizləyən salfet

Stomaətrafı dərinin təmizlənməsi üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.18.2.

Yapışqan

təmizləyən sprey

Stomaətrafı dərinin təmizlənməsi üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı maddələrə qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

2.18.3.

Krem

Stoma ətrafında dəriyə qulluq

və müdafiə üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı maddələrə qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

2.18.4.

Absorbsiya tozu

Stoma ətrafında dəriyə qulluq

və müdafiə üçün absorbsiya

məqsədilə təyin edilir

məhsulun hazırlandığı

maddələrə qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

2.18.5.

İyi neytrallaşdıran sprey

Stoma ətrafında iyi neytrallaşdırmaq məqsədilə təyin edilir

məhsulun hazırlandığı maddələrə qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

2.18.6.

Təmizləyici salfet

Stomanın ətrafında və aralıq sahəsində dərini təmizləmək üçün təyin edilir

məhsulun hazırlandığı maddələrə qarşı allergik reaksiya

1 ədəd

hər ay

2.18.7.

Süd vəzi büsthalteri

Süd vəzi protezlərinin fiksasiyası üçün təyin edilir

(protez və büsthalter birlikdə verilir)

məhsulun hazırlandığı materiallara qarşı allergik reaksiya

2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

 1. GÖRMƏ ÜÇÜN REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

3.1. Brayl vasitələri

3.1.1.

Brayl əlifbası ilə yazılmış saat

Brayl əlifbasından istifadə bacarığı olan şəxsə, yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ondan az olması və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həsaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə

müşayiət olunan psixi pozuntular

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1.2.

Brayl sistemi ilə yazı üçün cihaz

Brayl əlifbasından istifadə bacarığı olan şəxsə, yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həssaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.2. Brayl sistemi ilə yazı cihazı üçün əlavələr

3.2.1.

Brayl sistemi ilə yazı üçün daş qələm (qrifel)

Brayl əlifbasından istifadə bacarığı olan şəxsə, yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həssaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

20 gün

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.2.2.

Qabarıq-nöqtəli şriftlərlə yazı üçün kağız

Brayl əlifbasından istifadə bacarığı olan şəxsə, yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həssaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1500 vərəq

1 ildən az

olmayaraq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2.3.

Brayl əlifbası

Yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ondan az olması və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həssaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1 ədəd

3.2.4.

Brayl əlifbası lövhəsi

Yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ondan az olması və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması, barmaqların toxunma həssaslığı olduğu halda təyin olunur

hər iki əlin barmaqlarının olmaması, yuxarı ətrafların amputasiyası, yuxarı ətrafların paraplegiyası, barmaqların toxunma həssaslığının olmaması, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.3. Görmə üçün digər reabilitasiya vasitələri

3.3.1.

Optik böyüdücülər (lupalar daxil)

Brayl əlifbasından istifadə bacarığı olan şəxsə yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,01-0,10 olduğu halda təyin olunur

ikitərəfli tam korluq; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.3.2.

Ekran-oxuyucuları (skrinriderlər)

Yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,04 və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması olduğu halda təhsil, elm və tədqiqat

sahələrində çalışan

lal-karlıq, o cümlədən yaşla bağlı fizioloji xüsu- siyyətlər, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

şəxslərə təyin olunur

məhdudlaşdıran, əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi

pozuntular

3.3.3.

Danışan kitab

Görmə orqanının xəstəliyi nəticəsində əlilliyi olan şəxslərin yardımçı texniki vasitələrlə (eynək və s.) oxuması mümkün olmayan hallarda təyin edilir

ikitərəfli IV dərəcə ağır eşitmə və eşitmə aparatına tabe olmayan karlıq; əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi pozuntular

1 ədəd

7 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.3.4.

Səsli tonometr

18 yaşdan yuxarı şəxslərə yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,03 və ondan az olması halında təyin olunur

ikitərəfli IV dərəcə ağır eşitmə və eşitmə aparatına tabe olmayan karlıq; əqli geriliklə,

demensiya ilə müşayiət olunan psixi pozuntular

1 ədəd

7 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.3.5.

Səsli termometr

18 yaşdan yuxarı şəxslərə yaxşı görən gözdə görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,03 və ondan az olması halında təyin olunur

ikitərəfli IV dərəcə ağır eşitmə və eşitmə aparatına tabe olmayan karlıq; əqli geriliklə, demensiya ilə müşayiət olunan psixi pozuntular

1 ədəd

7 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

3.3.6.

Ağ əsa

Daha yaxşı görən gözün görmə itiliyinin korreksiya ilə 0,05 və ya görmə sahəsinin 10 dərəcəyə qədər konsentrik daralması halında təyin olunur

tam və ağır statodinamik vestibulyar funksiyasının pozulması; özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini

məhdudlaşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

 1. EŞİTMƏ ÜÇÜN REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

4.1. Eşitmə aparatları

4.1.1.

Eşitmə aparatı

Eşitmə məhdudluğunun aradan qaldırılması üçün II-IV dərəcə ağır eşitməsi olan şəxslər üçün

təyin edilir

kəskin xarici və orta daxili qulaqda iltihab prosesi, xoşxassəli və

bədxassəli şiş, eşitmə

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

3 ay

təmir müddəti

1 ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

orqanın qeyri-anatomik forması, koxlear implant olunmuş qulaq

4.2. Eşitmə aparatı üçün əlavələr

4.2.1.

Eşitmə aparatı üçün batareyalar

Eşitmə aparatı verilmiş əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

24 ədəd

1 il

4.2.2.

Eşitmə aparatı üçün qulaqlıq

Eşitmə aparatı verilmiş əlilliyi olan şəxslərə təyin edilir

kəskin xarici və orta daxili qulaqda iltihab prosesi, xoşxassəli və bədxassəli şiş, eşitmə orqanının qeyri-anatomik forması, koxlear implant olunmuş

qulaq

diaqnozdan asılı olaraq 1 və ya 2 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

20 iş günü

dəyişdirilmə müddəti 20 iş günü

4.3. Eşitmə üçün digər reabilitasiya vasitələri

4.3.1.

Eşitmə cihazı/FM sistemləri

III-IV dərəcə ağır eşitməsi olan şəxslər üçün təyin edilir

ikitərəfli IV dərəcə ağır eşitmə və eşitmə aparatına tabe olmayan karlıq; əqli geriliklə,

demensiya ilə müşayiət olunan psixi pozuntular

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

3 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

4.3.2.

İşıq/səs/vibrasiya ilə həyəcan siqnal cihazı

Hər iki qulağında III-IV dərəcə ağır eşitmə, eşitmə orqanı qeyri- anotomik formada olan şəxslərə təyin edilir

davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud- laşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

3 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

 1. ÜNSİYYƏT ÜÇÜN REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

5.1.

Ünsiyyət lövhələri/kitabları/ kartları

Nitq məhdudiyyətli və ünsiyyət qur bilməyən əlilliyi olan şəxslər üçün təyin edilir

görmə orqanının işığı hiss etməməsi, özünəqulluq və davranışa nəzarət etmək qabiliyyətini məhdud-

laşdıran psixi pozuntular

1 ədəd

2 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.2.

Fərdi həyəcan- siqnalizasiya sistemləri

Yaddaş və ya koqnitiv zəifləməsi, demensiyası olan; ürək-damar və ya tənəffüs xəstəlikləri ilə bağlı təcili yardıma ehtiyacı olan; yıxılma riski yüksək və təkbaşına ayağa qalxmaqda çətinlik çəkən əlilliyi olan şəxslərə təyin

edilir

1 ədəd

5 ildən az

olmayaraq

6 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

5.3.

Səs protezi (səs aparatı)

Qırtlağın zədələri, anadangəlmə inkişaf pozuntuları və xəstəlikləri nəticəsində larinqoektomiyadan sonra səsin bərpası üçün təyin edilir

bulbar sindromu; traxeostomiya bölgəsində iltihablı proses, II-III dərəcə tənəffüs çatışmazlığı

1 ədəd

1 ildən az

olmayaraq

1 ay

dəyişdirilmə müddəti

7 iş günü

 1. DİGƏR REABİLİTASİYA VASİTƏLƏRİ

6.1.

Minik

Aşağıdakı tibbi göstərişlər olduğu

1 ədəd

istifadə

avtomobili

hallarda təyin edilir:

müddəti

1) ikinci (II B) dərəcəli xroniki qan

müəyyən

dövranı çatışmazlığı;

edilmədən

2) ağciyər çatışmazlığı, II dərəcəli;

3) bir aşağı ətrafın iflici və ya nəzərə-

çarpan parezi;

4) hemiplegiya, nəzərəçarpan

hemiparez;

5) nəzərəçarpan ataksiya, hiperkinetik

amiostatik sindrom;

6) hər iki aşağı ətrafın xroniki

tromboobliterasiyaedici xəstəlikləri, II

dərəcə arterial çatışmazlıqları, aşağı

ətraf venalarının xəstəlikləri, hər iki

aşağı ətrafda II-III dərəcə venoz

çatışmazlığı, trofiki pozuntularla;

7) hər iki aşağı ətrafın fillik xəstəliyi;

8) hər iki pəncənin Şopar və yaxud

daha yüksək səviyyədə güdülü;

9) aşağı ətrafın baldır və yaxud bud

səviyyəsində güdülü;

10) hər iki bud-çanaq oynağının

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ankilozu;

 1. onurğanın ayaq üstə durmağı və hərəkəti xeyli çətinləşdirən xəstəlikləri, deformasiyaları;
 2. onurğa sütunu funksiyasının kəskin nəzərəçarpan pozulması ilə müşahidə olunan III-IV dərəcəli əyilmələr;
 3. bir aşağı ətraf və ya çanaq qurşağı sümüklərinin xroniki osteomieti (2 ildən artıq gedişli fistula və ya sekvestrli boşluqların olması ilə);
 4. aşağı ətrafda böyük ölçülü (sümük çevrəsinin yarısından artığı dağıldıqda) sümük defekti və yaxud uzun müddət sağalmayan xora (10 sm 2-dən böyük) olduqda;
 5. hər iki bud və yaxud baldır sümük- lərinin əyri bitişmiş sınığı nəticəsində aşağı ətrafın funksiyasının kəskin pozulması, hər iki bud-çanaq və yaxud hər iki diz oynaqlarında kəskin kontraktura olduğu halda;
 6. əlilliyi olan şəxsin hər iki gözünün

görmə itiliyi 0,04-dən aşağı və ya görmə sahəsi 5 (beş) dərəcədən aşağı olduqda

38

1 2 3 4 5 İDMAN XƏBƏR
#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR