Azad edilən ərazilərdə 3 hava limanının tikintisi üçün idxal edilən mallar gömrük rüsumuna cəlb olunmayacaq 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı

© APA | Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı

# 19 iyun 2021 12:19 (UTC +04:00)

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” qərarında dəyişiklik edib.
APA-nın məlumatına görə, qərara əsasən, "Füzuli, Laçın və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq hava limanlarının tikintisi üçün idxal edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı” təsdiq edilib.
Bu bəndlə müəyyən edilən mal nomenklaturasına müvafiq idxal olunan malların Füzuli, Laçın və Zəngilan beynəlxalq hava limanlarının tikintisi üçün istifadəsinin təsdiq edilməsi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək.
Bu mallar gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmayacaq.

Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir və 2024-cü il 1 yanvar tarixinədək qüvvədədir.

XİFMN üzrə kodu

Mal mövqelərinin adları

2515

Qaba parçalanmış və ya parçalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış və ya digər üsulla bloklara və ya düzbucaq (kvadrat da daxil olmaqla) formasında lövhələrə bolünmüş mərmər, travertin və ya əhəngli tuf daşı, ekausin və xüsusi

çəkisi 2,5 və ya daha çox olan abidələr və ya tikinti üçün digər əhəngdaşları, alebastr

2516

Qaba parçalanmış və ya parçalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış və ya digər üsulla bloklara və ya düzbucaq (kvadrat da daxil olmaqla) formasında lövhələrə bölünmüş

qranit, porfir, bazalt, qumdaşı, abidələr və ya tikinti üçün digər daşlar

3208

Sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında susuz mühitdə həll edilmiş və ya dispersləşdirilmiş boyalar və laklar (emallar və polituralar da daxil olmaqla); bu qrupa dair 4-cü qeyddə göstərilən məhlullar

3209

Su mühitində dispersləşdirilmiş və ya həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında boyalar və laklar (emallar və polituralar

da daxil olmaqla)

3210 00

Digər boyalar və laklar (emallar, polituralar və yapışqanlı boyalar da daxil olmaqla); dərinin işlənməsi üçün istifadə edilən hazır sulu piqmentlər

3917

Plastmas borular, borucuqlar, şlanqlar və onların fitinqləri (məsələn, birləşmələr, dirsəklər, flanslar)

3926

Plastmasdan digər məmulatlar və 3901-3914 mal mövqelərindəki digər materiallardan məmulatlar

4407

Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya cırtlama ilə əldə edilmiş, rəndələnmə və ya cilalanma ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan meşə

materialı

4409

Hər hansı bir kənarı, ucu və ya səthi profil verilmiş paqonaj halında olan (dişli, oyuqlu, zivanalı, yonulmuş kənarlı, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində birləşdirmələri ilə, fasonlu və ya analoji), rəndələnmə və ya cilalanma ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş, şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan taxta-şalban (döşəmənin parket örtüyü üçün

yığılmamış plankalar və frizlər də daxil olmaqla)

4410

Qatranlarla və ya digər üzvi bağlayıcı maddələrlə hopdurulmuş və ya hopdurulmamış ağacyonqarlı plitələr, istiqamətləndirilmiş yonqarlı plitələr (OSB) və ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan analoji plitələr

(məsələn, vafli plitələri)

4411

Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan, qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya əlavə edilməmiş ağaclifli plitələr

4412

Yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner, fanerlənmiş panellər və laylı oduncaqdan analoji materiallar

4413 00 000 0

Bloklar, plitələr, tirlər və ya profil verilmiş formalar şəklində preslənmiş oduncaq

4418

Deşikli ağac panelləri, yığılmış döşəmə panelləri, dam qontu və taxtapuş çiləkəni də daxil olmaqla, ağacdan inşaat, xarratlıq və dülgərlik məmulatları

4420

Mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzədilmiş ağac məmulatları; zərgərlik və ya bıçaq və analoji məmulatlar üçün ağac mücrülər və qutular; ağac heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar; 94-cü qrupda göstərilməmiş ağacdan mebel

əşyaları

4804

4802 və ya 4803 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, rulonlarda və ya vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton

5701

Hazır və ya tamamlanmamış ilməli xalçalar və ya digər tekstil döşəmə örtükləri

5702

“Kilim”, “sumax”, “kermani” və analoji əl işi xalçaları da daxil olmaqla, hazır və ya tamamlanmamış, taftinqsiz və ya flokirlənməmiş, toxunmuş xalçalar və digər tekstil döşəmə

örtükləri

5703

Hazır və ya tamamlanmamış taftinqli xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri

5704

Hazır və ya tamamlanmamış, taftinqsiz və ya flokirlənməmiş, keçədən və ya fetrdən xalçalar və digər

tekstil döşəmə örtükləri

5705 00

Hazır və ya tamamlanmamış digər xalçalar və tekstil döşəmə örtükləri

5904

Forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş linoleum; forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş tekstil əsaslı döşəmə örtükləri

6802

6801 mal mövqeyinin mallarından başqa, abidələr və ya tikinti üçün emal olunmuş daşlar (şistdən başqa), və onlardan məmulatlar; altlıqlı və ya altlıqsız mozaika üçün kubiklər və təbii daşlardan analoji məmulatlar (şist də daxil olmaqla); təbii daşlardan (şist də daxil olmaqla) süni

boyanmış qranullar, qırıntılar və toz

6806

Şlak-pambığı, mineral silikat-pambığı və analoji mineral pambıqlar; laylanmış vermikulit, köpükləndirilmiş gillər, köpükləndirilmiş şlak və analoji köpükləndirilmiş mineral məhsullar; 6811 və ya 6812 mövqeyinin və ya 69-cu qrupun məmulatlarından başqa, istilik izolyasiya, səs izolyasiya və

ya səsuducu mineral materiallardan qarışıqlar və məmulatlar

6810

Sementdən, betondan və ya süni daşdan armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış məmulatlar

6906 00 000 0

Keramika boruları, izolyasiya edilmiş boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri

6907

Döşənmə üçün plitələr, döşəmələr, sobalar, kaminlər və ya divarlar üçün keramik üzlük lövhəcikləri; mozaika işləri üçün keramika kubikləri və ya analoji məmulatlar, əsasda və ya

onsuz; bəzək üçün keramika məmulatları

6910

Keramikadan çanaqlar, əlüzyuyanlar, çanaq konsolları, vannalar, bide, unitazlar, ayaqyolu üçün su bakları, pissuarlar və analoji sanitar-texniki məmulatlar

6914

Digər keramika məmulatları

7002

Kürə (7018 mal mövqeyinin mikrokürələrindən başqa), çubuq və ya borucuq formasında olan emal olunmamış

şüşə

7003

Vərəqlər şəklində və ya profillənmiş, uducu, əksedici və ya əks etdirməyən qata malik olan, lakin başqa üsulla emal olunmamış tökmə və yayma şüşələr

7004

Vərəqlər şəklində, uducu, əksedici və ya əks etdirməyən qata malik olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal olunmamış, dartılmış və üfürülmüş şüşə

7006 00

7003, 7004 və ya 7005 mal mövqelərinin əyilmiş, tin-tin, oyulmuş, dəlinmiş, minalanmış və ya başqa üsulla işlənmiş, lakin çərçivəyə salınmamış və ya başqa materiallarla

kombinasiya edilməmiş şüşələr

7007

Təhlükəsiz şüşə, həmçinin möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə

7019

Şüşə lifi (şüşə-pambığı daxil olmaqla) və ondan hazırlanmış məmulatlar (məsələn, iplik, parçalar)

7020 00

Şüşədən digər məmulatlar

7301

Qara metallardan zivanalı konstruksiyalar, burğulanmış və ya burğulanmamış, deşilmiş və ya deşilməmiş, monolit və ya yığma elementlərdən hazırlanmış; qara metallardan

künclüklər, fasonlu və xüsusi qaynaq edilmiş profillər

7304

Qara metallardan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) tikişsiz borular, borucuqlar və içiboş profillər

7305

Qara metallardan digər borular və borucuqlar (məsələn, qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və ya analoji üsulla birləşdirilmiş), dairəvi en kəsikli, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan

7306

Qara metallardan borular, borucuqlar və digər içiboş profillər (məsələn, açıq tikişli və ya qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və

ya analoji üsulla birləşdirilmiş)

7308

Qara metallardan metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyinin yığma tikinti konstruksiyalarından başqa) və onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, şlüz qapıları, qüllələr, şəbəkəli dirəklər, dam çatıları, inşaat fermaları, qapılar və pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar üçün kandarlar, jalüzlər, balyustradalar, dayaqlar və sütunlar); metal konstruksiyalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş qara metallardan hazırlanmış vərəqlər, çubuqlar,

künclüklər, fasonlu profillər, borular və analoji məmulatlar

7316 00 000 0

Qara metallardan lövbərlər, dördqarmaqlı lövbərlər və onların hissələri

7318

Qara metallardan vintlər, boltlar, qaykalar, böyük vintlər, burulub keçirilən qarmaqlar, pərçimlər, şpon civiləri,

şplintlər, şaybalar (o cümlədən yaylı) və analoji məmulatlar

7322

Qara metallardan qeyri-elektrik qızdırma ilə mərkəzi isitmə üçün radiatorlar və onların hissələri; qara metaldan, quraşdırılmış ventilyatorla və ya mühərrikli hava üfürənlərlə təchiz olunmuş qeyri-elektrik qızdırma ilə hava qızdırıcıları

və isti havanın verilməsi üçün (həmçinin, təzə və ya kondisiyalaşdırılmış havanın verilməsi üçün qurğular daxil

olmaqla) paylayıcı qurğular və onların hissələri

7326

Qara metallardan digər məmulatlar

7419

Misdən digər məmulatlar

7604

Alüminium çubuqlar və profillər

7608

Alüminium borular və borucuqlar

7610

Alüminium metal konstruksiyalar (9406 mal mövqeyinin yığma inşaat metal konstruksiyalarından başqa) və onların hissələri (məsələn, körpülər və onların seksiyaları, qüllələr, şəbəkəli dirəklər, dam çatıları, inşaat fermaları, qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar üçün kandarlar, balyustradlar, dayaqlar və sütunlar); metal konstruksi- yalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş vərəqlər, çubuqlar,

profillər, borular və analoji alüminium məmulatları

7616

Alüminiumdan digər məmulatlar

8201

Əl alətləri: süngüşəkilli və çalovşəkilli kürəklər, kərkilər, külünglər, çapacaqlar, yabalar və dırmıqlar; baltalar, dəhrələr və analoji doğrayıcı alətlər; bütün növ bağban qayçıları; dəryazlar, oraqlar, quru ot və saman bıçaqları, bağ qayçıları, ağacların yarılması üçün pazlar və kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə

olunan digər alətlər

8202

Əl mişarları; bütün tip mişarlar üçün lövhələr (uzununa kəsmə üçün, oyuqların kəsilməsi üçün və ya dişsiz lövhələr daxil olunmaqla)

8203

Əyələr, nadfillər, törpülər, kəlbətinlər (itiağız kəlbətinlər daxil olmaqla), yastıağız kəlbətinlər, passatijlər, pinsetlər, maşacıqlar, metalkəsən qayçılar, borukəsən qurğular,

boltkəsən qayçılar, deşikaçanlar və analoji əl alətləri

8204

Əl qayka açarları (torsiometrli qayka açarları daxil olmaqla, lakin dolamaçarxlar istisna olmaqla); dəstəkli və ya onsuz

qayka açarları üçün dəyişdirilən başlıqlar

8205

Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olunmayan əl alətləri (almaz şüşəkəsənlər də daxil olmaqla); lehimləmə lampaları; dəzgahların və ya su şırnaqlı kəsici maşınların ləvazimatlarından və hissələrindən başqa, məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar; dəmirçi zindanları; daşınan

kürələr (dəmirçi ocaqları); əl və ya ayaq ötürücüsü ilə dayaq konstruksiyalı cilalayıcı dairələr

8206 00 000 0

8202-8205 mal mövqelərinin iki və ya daha çox alətləri, dəst şəklində, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş

8207

Metalın ekstruziyası və ya məftil çəkmə üçün filyerlər də daxil olmaqla əl alətləri üçün mexaniki ötürücülü və ya onsuz və ya dəzgahlar üçün (məsələn, presləmə, ştamplama, doğrama, yiv açma, deşmə, oyma, çəkmə, frezləmə, torna emalı və ya vintləmə üçün) dəyişdirilən işçi alətləri, qaya süxurlarının və ya torpağın qazılması üçün

alətlər

8302

Mebel, qapılar, pilləkənlər, pəncərələr, pərdələr, nəqliyyat vasitələrinin salonları, sərraclıq məmulatları, çamadanlar, yeşiklər, mücrülər və ya analoji məmulatlar üçün qiymətsiz metallardan bərkidici armatura, furnitur və analoji məmulatlar; qiymətsiz metallardan şlyapalar üçün asılqanlar, şlyapalar üçün qarmaqlar, kronşteynlər və analoji məmulatlar; qiymətsiz metallardan bərkidici qurğulu mebel təkərləri; qapıların bağlanılması üçün qiymətsiz metallardan

avtomatik qurğular:

8402

Buxar qazanları və ya digər buxar yaradan qazanlar (aşağı təzyiqli buxar yarada bilən mərkəzi istilik su qazanlarından başqa); qaynar su qazanları

8403

8402 mal mövqeyinin qazanlarından başqa, mərkəzi istilik qazanları

8412

Digər mühərriklər və güc qurğuları

8413

Məsrəfölçənlərlə və ya onlarsız maye nasosları; maye qaldırıcıları

8414

Vakuum və ya hava nasosları, hava və ya qaz kompressorları və ventilyatorlar; filtrli və ya filtrsiz, ventilyasiyalı və ya hava dövrlü sorucu qalpaqlar və ya

ventilyasiyalı dolablar

8415

Rütubəti ayrıca tənzimləyə bilməyən kondisionerlər daxil olmaqla mühərrikli ventilyatorla və havanın temperaturunu

və rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğular

8418

Soyuducular, dondurucular və elektrik və ya başqa tipli digər soyuducu və ya dondurucu avadanlıq; 8415 mal mövqeyinin havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğulardan başqa, istilik nasosları

8421

Mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla sentrifuqalar; mayelərin və ya qazların filtrlənməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğular və avadanlıq

8428

Digər qaldırılma, yerdəyişmə, yüklənmə və ya boşaldılma üçün maşınlar və qurğular (məsələn, liftlər, eskalatorlar,

konveyerlər, kanat yolları)

8471

Hesablayıcı maşınlar və onların blokları; başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olmayan maqnit və ya optik hesablayıcı qurğular, kodlaşdırılmış formada məlumatı informasiya daşıyıcılarına köçürmək üçün maşınlar və

informasiyanın işlənməsi üçün oxşar maşınlar

8475

Elektrik və ya elektron lampaların, borucuqların və ya elektron-şüa borucuqların və ya şüşə kolbalarda qazboşalma lampaların yığılması üçün maşınlar; şüşənin və ya şüşə məmulatların hazırlanması və ya isti emalı üçün

maşınlar

8501

Elektrik mühərriklər və generatorlar (elektrik generator qurğularından başqa)

8502

Elektrik generator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri

8504

Elektrik transformatorlar, statik elektrik dəyişdiricilər (məsələn, düzləndiricilər), induktivlik çarxları və drossellər

8516

Elektriklə işləyən axar tipli və ya tutumlu su qızdırıcıları, batırılma elektrik qızdırıcıları; hər hansı bir məkanın və torpağın isidilməsi üçün elektrik avadanlıq, saçlara qulluq üçün elektrotermik aparatlar (məsələn, saç quruducuları, biqudi, isti burma üçün maşalar) və əl quruducuları; elektrik ütülər; digər məişət elektrik qızdırıcı cihazları; 8545 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, elektrik müqavimət

qızdırıcıları

8525

Tərkibində qəbuledici, səsyazan və ya səsləndirici aparatura olan və ya olmayan radioyayım və ya televiziya üçün ötürücü aparatura; televiziya kameraları, rəqəmsal

kameralar və yazan videokameralar

8526

Radiolokasiya, radionaviqasiya aparaturası və uzaqdan idarəetmə üçün radioaparatura

8528

Tərkibində televiziya üçün qəbuledici aparatura olmayan monitorlar və proyektorlar; tərkibində geniş yayımlı radioqəbuledici və ya səsi və ya təsviri yazan və ya canlandıran aparatura olan və ya olmayan televiziya rabitəsi

üçün qəbuledici aparatura

8536

1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün elektrik dövrələrinin kommutasiyası və ya qorunması üçün və ya elektrik dövrələrinə qoşulmaq və ya elektrik dövrlər üçün elektrik aparatura (məsələn, qoşucu açarlar, dəyişdirici açarlar, kəsicilər, rele, əriyən qoruyucular, gərginlik sıçrayışlarının söndürücüləri, ştepsel vilkaları və rozetkaları, elektrik lampaları üçün patronlar və digər birləşdiricilər, birləşdirici

qutular); optik liflər, optik-lifli jqutlar və ya kabellər üçün birləşdiricilər

8537

Elektrik cərəyanının idarəetməsi və ya bölüşdürülməsi üçün 8535 və ya 8536 mal mövqeyinin iki və ya daha çox qurğusu ilə təchiz olunmuş, o cümlədən 90-cı qrupun cihazlarını, qurğularını və rəqəmsal idarəetmə aparatlarını daxil edən, tərkibində 8517 mal mövqeyinin kommutasiya qurğuları olmayan pultlar, panellər, konsollar, masalar,

bölüşdürücü şitlər və elektrik aparatları üçün digər təməllər

8539

Hermetik istiqamətlənmiş işıq lampaları da daxil olmaqla elektrik közərmə və ya qazlaboşalma lampaları, eləcə də ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar; qövs lampaları,

işıqsaçan diod lampalar (LED)

8544

Birləşdirici qurğularla və ya onlarsız izolyasiyalı naqillər (minalanmış və ya anodlaşdırılmış naqillər daxil olmaqla), kabellər (koaksial kabellər daxil olmaqla) və digər izolyasiyalı elektrik keçiriciləri; elektrik keçiricilərlə və ya

birləşdirici elementlərlə yığılıb-yığılmamasından asılı olma- yan fərdi örtüklü liflərdən təşkil olunmuş lifli-optik kabellər

8547

8546 mal mövqeyinin izolyatorlarından başqa, yalnız yığma məqsədilə qəlibləmə zamanı montaj edilmiş bəzi metal komponentlər nəzərə alınmadan (məsələn, yivli patronlar) tamamilə izolyasiya materiallarından hazırlanmış, elektrik maşınlar, qurğular və cihazlar üçün izolyasiya armaturası; izolyasiya materialları ilə üzlənmiş qiymətsiz metallardan elektrik keçiricilər üçün borucuqlar və onlar üçün birləşdirici

detallar

8708

8701-8705 mal mövqelərinin mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün hissələr və ləvazimatlar

8716

Qoşqular və yarımqoşqular; digər özügetməyən nəqliyyat vasitələri, onların hissələri

9022

Rentgenoqrafik və ya radioterapevtik aparatura, rentgen borucuqlar və digər rentgen şüaların generatorları, yüksək gərginlik generatorları, idarəetmə şitləri və pultları, ekranlar, masalar, kreslolar və müayinə və ya müalicə üçün analoji məmulatlar daxil olmaqla rentgen, alfa, beta və ya qamma şüaların istifadəsinə əsaslanan tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıqda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş və ya

nəzərdə tutulmamış aparatura

9401

Çarpayıya çevrilən və ya çevrilməyən oturma mebeli (9402 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa) və onun hissələri

9403

Digər mebel və onun hissələri

9405

Projektorlar, dar istiqamətli işıq lampaları, fənərlər və onların hissələri daxil olmaqla başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olunmayan lampalar və işıqlandırıcı avadanlıq; başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olmayan işıq lövhələri, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq tabloları və quraşdırılmış işıq mənbəyi olan analoji

məmulatlar və onların hissələri

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR